نویسنده = �������������� ������ ��������
طراحی مدل توسعه هوشمند

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 25-45

10.22059/jomc.2015.53308

سیدمحمد محمودی؛ حسن دانایی فرد؛ علی نقی امیری؛ غلامرضا جندقی؛ اعظم بابکی راد