نویسنده = مصطفی هادوی نژاد
تعداد مقالات: 5
1. در تکاپوی پویایی های تکوین منجی گرایی سازمانی در بخش دولتی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 405-422

10.22059/jomc.2019.278482.1007759

مصطفی هادوی نژاد؛ علی سیاح‌پور


3. طراحی مدل سازمان خادم با استفاده از دیمتل فازی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 173-192

10.22059/jomc.2019.233672.1007232

عباس شول؛ مصطفی هادوی‌نژاد؛ علی سیاح‌پور


4. طراحی مدل ساختاری تفسیری پیشران‌های سازمان شرنگ‌آلود

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 347-367

10.22059/jomc.2018.210980.1006895

سلطنه اسدزاده؛ مصطفی هادو‏ی‌نژاد