نویسنده = باقرزاده خداشهری، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اعتماد به مدیران بر آوای کارکنان: بررسی نقش تعدیل‌کنندۀ رفتارهای توانمندساز مدیران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 327-346

10.22059/jomc.2018.135840.1006613

راضیه باقرزاده خداشهری؛ محمد صادق حسن زاده پسیخانی؛ میرهادی مؤذن جمشیدی