نویسنده = دیبایی صابر، محسن
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ عدالت آموزشی ادراک‌شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 125-143

10.22059/jomc.2019.224016.1007101

محسن دیبایی صابر؛ رضا میرعرب رضی