نویسنده = رحیم نیا، فریبرز
تعداد مقالات: 2
1. تبیین قلدری کارکنان نسبت به مدیران در بخش دولتی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 325-349

10.22059/jomc.2020.285771.1007846

فریبرز رحیم نیا؛ حسن یوسفی فر