تکنیک ارزش برتر، الگویی کاربردی و جدید برای ارزشیابی عملکـرد شورای شهر و سازمانهای محلی

نویسندگان

چکیده

سنجش مدیریت عملکرد شوراهای شهر، شهرداری ها و سایر سازمان های محلی با
الگوی ارزش برتر، تجربه نوین و موفقیت آمیزی در سراسر حوزه های محلی انگلستان است. این مکانیسم ارزیابی در آستانه تبلیغات انتخابات پارلمانی سال 1997 میلادی و تحت تأثیر گرایتس های حزب کارگر از سوی کارشناسان و صاحبان فن ارزیابی و تدوین گردید و از آغاز سال 4000 میلادی همه سازمان های محلی نسبت به اجرای عملکرد ارزش برتر ملزم هستند. مقاله حاضر به معرفی ارزش برتر و ساز و کارهای اجرای این طرح می پردازد.

کلیدواژه‌ها