نوآوری تدریجی در مقابل نوآوری رادیکال

نویسنده

چکیده

«نوآوری»، به معنای خلق چیزهای جدید و سودمند، یکی از مهم‌ترین مفاهیم در حوزه کارآفرینی و مدیریت استراتژیک است که بقای شرکت‌ها را در جهان متغیر امروز تضمین می‌کند. شومپیتر یکی از اقتصاددانان برجسته مکتب اتریش و یکی از قدیمی ترین نظریه پردازان در حوزه کارآفرینی، اظهار می‌کند که نوآوری، فرآیند کارآفرینی و موتور توسعه اقتصادی است. مطالعات فراوانی که در این حوزه انجام شده است، نوآوری را به شقوقی متفاوت تقسیم نموده، که مهم‌ترین دسته بندی آن، تقسیم نوآوری به نوآوری‌های تدریجی (برنامه ریزی شده) و رادیکال می‌باشد. در این مختصر ما در پی تعریف، تشریح و پیشینه این تقسیم بندی از نوآوری بوده و به بررسی تاثیر انواع نوآوری از این چشم انداز بر حوزه مدیریت نوآوری و شبکه‌های ارتباطی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها