مسؤولیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت کیفیت نوین

نویسندگان

چکیده

به دلیل رشد و توسعه سازمان‌ها و افزایش نقش آن‌ها در اجتماع، پیامدهای اجتماعی فعالیت‌های سازمان‌ها و تاثیرات آن‌ها بر ذینفعان مختلف اهمیتی روز افزون یافته است؛ به گونه‌ای که عملکرد اخلاقی و اجتماعی سازمان‌ها بر عملکرد کلی سازمان تاثیرات بزرگی دارد. امروزه، جامعه نسبت به اقدامات سازمان‌ها بسیار حساس تر از قبل شده است و بویژه در مقابل فعالیت‌های غیراخلاقی سازمان‌ها بسرعت و به طرق مختلف واکنش نشان می‌دهد. بر همین اساس است که معیارهای اخلاقی و اجتماعی در مدل‌های مختلف مدیریت کیفیت بالاخص مدل‌های نوین مدیریت کیفیت، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند. موضوع مدیریت کیفیت دیگر صرفاً به محیط درونی سارمانها محدود نمی‌باشد، بلکه عرصه‌های بسیار گسترده تری از جمله جامعه و محیط بیرون سازمان‌ها را دربر می‌گیرد. در این گفتار، ضمن مروری بر مفاهیم مدیریت کیفیت، مسؤولیت اجتماعی سازمان و اخلاقیات کسب و کار، ارتباط این مفاهیم بسیار مهم با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است، و اقداماتی که سازمان‌ها بایستی در جهت ارتقای کیفیت و در جهت مسؤولیت اجتماعی انجام دهند، مشخص می‌گردند. در پایان، پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها