تبیین شاخص‌های شناسایی موانع ایجاد دانش در سازمان‌های پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر گروه پژوهش‌های فناوری اطلاعات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده‌اند که در سال‌های اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد ” عصر دانش و دانایی“ ساخته است. آثاری که این تغییر می‌تواند در موفقیت و احیاناً شکست سازمان‌ها ایفا نمایند، امری است که توجه تمامی سازمان‌ها را به خود معطوف نموده است یکی از این تغییرات حرکت سریع به سمت به کارگیری دانش در تمامی فرآیندها و عملیات سازمان‌هاست. در این مقاله که حاصل یک طرح پژوهشی است تلاش شده است تا به مقوله مدیریت دانش در سازمان پرداخته شود. ابتدا پیشینه مباحث و تحقیقات مربوط مدیریت دانش شامل تعاریف، مدل‌های ارزیابی دانش سازمانی و مدل‌های شناسایی موانع مدیریت دانش و سپس موانع مدیریت دانش در یک سازمان پژوهشی و ایجاد کننده دانش از طریق مختلف مورد شناسایی قرار گرفته و در پایان مدل عملیاتی و شاخص‌های شناسایی موانع مدیریت دانش در سازمان ارائه گردیده

کلیدواژه‌ها