بررسی و شناخت تأثیر هوش فرهنگی بر سلامت سازمانی (مورد مطالعه: مدیران دولتی شهرستان ملایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

2 استادیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

سلامت، وضعیتی در افراد و سازمان‌ آن‌هاست که امکان می‌‌دهد عملکردی بالاتر از حد انتظار داشته باشند. با توجه به حرکت سریع دنیای امروز به سوی جهانی‌شدن، مدیران برای داشتن سازمانی سالم باید به سلاحی به نام هوش فرهنگی مجهز شوند. هوش فرهنگی به‌عنوان قابلیت‌های فردی برای عملکردی کارآمد در محیط‌های متفاوت از نظر فرهنگی تعریف می‌‌شود. در این تحقیق تلاش شده است، تأثیر هوش فرهنگی مدیران  بر سلامت سازمانی سازمان‌های آن‌ها در حوزة سازمان‌های دولتی شهرستان ملایر بررسی شود. برای بررسی سلامت سازمانی مدل جدیدی که حاصل تلفیق دو مدل فیشر و همکاران، با مؤلفه‌های رهبری، انعطاف‌پذیری، کار گروهی، توسعة شایستگی، مهارت ارتباطی، پاداش‌ها، تعهد و چشم‌انداز است، به‌کار گرفته شده است. برای سنجش هوش فرهنگی مدل انگ و همکاران با چهار مؤلفة فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری به‌کار گرفته شده است. ابزار سنجش متغیرها پرسشنامه است که روایی صوری و محتوایی آن تأیید شد و پایایی آن توسط روش آلفای کرونباخ ثابت شده است. طبق نتایج، بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، شرط همبستگی برقرار بود و همة فرضیه‌های این پژوهش تأیید شد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابرزی، مهدی و خانی، اعظم (1389). هوش فرهنگی رویارویی با تفاوت‌ها. عصر مدیریت، سال 4، شماره‌های 16 و 17، صفحات 57-52.
اصغری‌زاده، عزت‌الله و قاسمی، احمدرضا (1389). هوش فرهنگی و کارکردهای آن در سازمان. ماهنامة مهندسی فرهنگی، سال 4، شماره‌های 41 و 42، صفحات 79-70.
بریس، نیکلا و همکاران، (1391). تحلیل داده‌های روان‌شناسی با برنامة SPSS. ترجمة خدیجه علی‌آبادی و سید علی صمدی.
توماس، دیویدسی و اینکسون، کر (1387). مهارت‌های انسانی برای کسب‌وکار جهانی؛ هوش فرهنگی. ترجمة ناصر میرسپاسی و هکاران، تهران: انتشارات میثاق همکاران.
تسلیمی، محمدسعید و همکاران (1388)، ارائة راهکارهایی برای ارتقای هوش فرهنگی مدیران دولتی در امور بین‌المللی. پژوهش‌های مدیریت، سال 2، شمارة 4، صفحات 57-29.
جاهد، حسین‌علی (1384). سلامت سازمانی در آموزش‌وپرورش. نشریة تدبیر، شمارة 159، صفحات 22-16..
دانش‌فرد، کرم‌الله (1386). رابطة الگوی بروکراسی و میزان سلامت سازمانی دانشگاه‌ها. فصل‌نامة اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال 2، شمارة 4، صفحات 54-41.
زاهد بابلان، عادل و همکاران (1386). بررسی ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های پسرانة استان اردبیل. نشریة مطالعات تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی، صفحات 148-217.
ساعتچی، محمود (1375). روان‌شناسی کار: کاربرد روان‌شناسی در کار، سازمان و مدیریت. تهران: نشر ویرایش.
شریفی، اصغر و آقاسی، صدیقه (1389). بررسی رابطة عملکرد مدیران با سلامت سازمانی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، سال 1، شمارة 4، صفحات 168-149.
قره‌باغی، علی‌اصغر (1383). مبانی فرهنگ و هنر معاصر (واژگان و اصطلاحات کلیدی). تهران: انتشارات سوره مهر.
مشبکی، اصغر و راموز، نجمه (1385). هوش فرهنگی اکسیر موفقیت مدیران در کلاس جهانی. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت تهران. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
مشبکی، اصغر و تیزرو، علی (1388). تأثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر موفقیت رهبران در کلاس جهانی. پژوهش‌های مدیریت، سال 2، شمارة 3، صفحات 73-53.
مهرابی‌زاده، هنرمند، و همکاران، (1386). نقش عوامل شناختی، شخصیتی، سابقة خانواده و فشار روانی در پیش‌بینی اختلال وسواسی اجباری. مجلة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دورة 3، سال 14، شماره‌های 1و2، صفحات 56-27.
ودادی، احمد و عباسعلی‌زاده، منصوره (1388). هوش فرهنگی در مهندسی فرهنگی با توجه به عصر جهانی‌شدن. ماهنامة مهندسی فرهنگی، سال 4، شماره‌های 33 و 34، صفحات 75-68.
Early, P.C. & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: individual interaction across cultures. Stanford: Business Books.
 
Kok-yee, linn van dyne, Ang, S. (2009). Cultural intelligence as a learning capability for global leader development. academy of management of management learning and education.
 
Rasheed , joseph & young, (2009). Cultural intelligence and global business leadership: embracing the spirit of chameleon. Athabasca university , master of arts. Integrated studies, November