رابطة ابعاد هفت‌گانة هوش سازمانی و توانمندی‌های روان‌شناختی کارمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 مربی، دانشکدة روا‌ن‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطة ابعاد هفت‌گانة هوش سازمانی و توانمندی‌های روان‌شناختی کارمندان انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است.  جامعۀ آماری پژوهش، کارمندان دانشگاه پیام نور استان کرمان شامل 392 نفر است. داده‌های حاصل از 173 پرسشنامه تحلیل شد. برای جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامة هوش سازمانی آلبرخت مشتمل بر 49 گویه و پرسشنامة توانمندی روان‌شناختی مشتمل بر 15 گویه به‌کار گرفته شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد طبق مدل تحلیل مسیر اثر مستقیم تمامی مؤلفه‌های هوش سازمانی بر توانمندی روان‌شناختی با احتمال 95 درصد مثبت و معنادار است. همچنین، با توجه به نتایج شاخص‌های نیکویی برازش، ریشة خطای میانگین مجذورات تقریب (089/0) و ریشة استاندارد شاخص نیکویی برازش (99/0) و شاخص تعدیل‌شدة نکویی برازش (97/0) نشان می‌دهند مدل از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار است. در نهایت، رابطة همة ابعاد هوش سازمانی و توانمندی‌های روان‌شناختی کارکنان مثبت و معنادار به‌دست آمد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابزری، مهدی، اعتباریان، اکبر و ستاری قهفرخی، مهدی (1385). هوش سازمانی و جلوگیری از کندذهنی سازمانی. ماهنامة مدیریت دانش سازمانی، شمارة 22، ص 25.
2- باقی، مجتبی و شیروانی، علیرضا (1391). تحلیلی بر نقش ابعاد هوش سازمانی در افزایش سطح عملکرد کارکنان شرکت توزیع برق استان اصفهان. کنفرانس منطقه­ای سیرد، تهران.
3- بنی سی، پریناز، و ملک­شاهی، علیرضا (1389). بررسی رابطة بین مؤلفه‌های هوش سازمانی با سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. فصل­نامة علوم تربیتی، سال 3، شمارة 11، صفحات 142-131.
4- جمالزاده، محمد، غلامی، یونس و سیف، محمدحسن (1388). بررسی رابطة هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان اعضای هیئت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائة الگویی جهت ارتقای یادگیری سازمانی. فصل­نامة رهبری و مدیریت آموزشی، سال 3، شمارة 2، صفحات 88-63.
5- جندقی، غلامرضا، زارعی متین، حسن، حمیدی­زاده، علی و حاج کریمی، فاطمه (1392). رابطة سبک رهبری با هوش سازمانی. فصل­نامة علمی– پژوهشی دانشگاه شاهد (دانشور رفتار). دورة 1، شمارة 50، صفحات 328-315.
6- خدادادی، محمدرسول (1387). رابطة هوش سازمانی با بهره­وری مدیران در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی. پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه .
7- دانه‌کار، فائزه (1392). راه­های تواناسازی کارکنان، وبلاگ.
8- زارع، حسین و آخوندی، نیلا (1391). رابطة سبک‌های تفکر با خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور. نشریة مطالعات روان‌شناختی، شمارة 30، صفحات 159-141.
9- زارع، حسین و نیک‌صفت، ابراهیم (1390). تحلیل مفاهیم شناختی و عاطفی انسان در آموزه‌های اسلام. نشریة علوم اجتماعی دانشگاه اسلامی، شمارة 46، صفحات 82-66.
10- غلامی، شهرام، غفوریان، هما و معنوی‌پور، داود (1390). رابطة هوش سازمانی و عملکرد مدیران. فصل‌نامة تازه‌های روان‌شناسی صنعتی/ سازمانی، سال 2، شمارة 6، صفحات 99-89.
12- مؤمنی، عصمت، سهرابی، حمزه و اکبری، محمد (1391). راهبردهای هوش سازمانی و کیفیت خدمات. فصل‌نامة علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، شمارة 9، صفحات 76-56.
13- یزدی، ارژنگ (1392). هفت ویژگی سازمان هوشمند در عبور از مرزهای سازمانی. اینترنت.
14- Albrecht, K. (2002). Organizational intelligence and knowledge management the executive perspective. Available at http://www.karl Albercht.com.
15- Alsop, R. & Heinsohn, N. (2005). Measuring empowerment in practice: structuring analysis and framing indicators, World Bank Policy Research Working Paper.
16- Baild, J. (2006). The intent leave: an investigation of empowerment mechanism, job satisfaction, and organizational commitment among technical college employees. Unpublished dissertation, Cappella University.
17- Baruch, Y. (1998). Applying empowerment: organizational model. International Journal of Career Development, 3(2).
Bennis, W. & Nanus, B. (1985). Leaders: the strategies for taking charge. New York: Harper & Row.
18- Conger, J.A. & Kanungo, R.N. (2002). The empowerment process integrating theory and practice, Academy of Management Review, Vol.B.
19- Gomez, J.P., Lorente, C.J. & Caprera, V. (2005). Organizational learning capability: a proposal of measurement,Journal of Business Research, 58, 715-725.
20- Greasly, k. & et al. (2004). Employee participation of empowerment. Employee Relation Journal, 27(4), 354-368.
21- Firuzjaayan, A. & et al. (2014). Structural modeling of organizational intelligence and entrepreneurship (With an emphasis on creativity). International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 3(4), 238-242.
22- Kinla, D. (2005). Empowering of human resources, Translation by Parizi, M and Soleimani,A,Tehran, Modiran edition.
23- Klidas, A.K. (2002). Employee empowerment in the European cultural context: findings from industry. Ph.D. thesis, Amsterdam, Rozenberg Publishers.
24- Littrell, R.F. (2007). Influences on employee preferences for empowerment practices by the ideal manager, International Journal of Intercultural Relations, 31, 87-110.
25- Menon, S.T. (2001). Employee empowerment: an integrative psychologicalapproach. Applied Psychology – an International Review, 50(1), 153-180.
26- Mishra, A.K. & Spreitzer, G.M. (1999). Explaining how survivors respond to downsizing: the roles of trust, empowerment, justice, and work redesign, The Academy of Management Review, 23(3), 567-588.
28- Parvizi, A. & Seyadat, A. (2014). Studying the status of organizational intelligence in saderat bank branches management of isfahan province. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research & Business, 5(9), 284- 295.
29- Peterson, N.A. & Zimmerman, M.A. (2004). Beyond the individual: toward a nomological network of organizational empowerment. American Journal of Community Psychology, 34(1/2), 129-148.
30- Petters, J. & et al. (2002). Dimensions and patterns in employee empowerment. Journal of Public Administration Research and Theory, 12(4), 377-401.
31- Potas, N., Ercetin S.S. & Kocak, S. (2010). Multi dimensional organizational intelligence measurements for determining the institutional and managerial capacity of girls technical education institution (Diyarbakir, Sanliurfa & Konya/ Turkey), African Journal of Business Management, 4(8), 1644-1651.
32- Robbins, T.L., Crino, M.D. & Fredendall, L.D. (2002). An integrative model of the empowerment process. Human Resource Management Review, 12, 419-420.
33- Sasiadek, S.M. (2006). Individual Influence factors that impact employee empowerment: a multi case study, Unpublished dissertation Capella university.
35- Speritzer, G.M. (1995). Psychological empowerment in the work place, dimensions, measurement, and validation, Academy of Management Journal, 38, 1442-1465.
36- Spreitzer. G.M. & Doneson, D. (2005). Musings on the past and future of employee empowerment. Forthcoming in the handbook of organizational development (Edited by Tom Cummings).
37- Stalinski, S. (2004). Organizational intelligence: a systems perspective. Organization Development Journal, 22(2), 55-67.
38- Matsuda, T. (1993).Organizational intelligence: its significance as a process and as a product, Proceedings of the International Conference on Economics/Management and Information Technology. Tokoyo, Japan.
39- Zimmerman, M.A. (2004). Empowerment theory: psychological, organizational and community levels of analysis, In Rappaport J., Seidman E., Eds, Handbook of Community Psychology(pp.43–63). New york: Kluwer academic/plenum publishers.