رابطۀ رهبری اصیل و شفافیت سازمانی (مورد مطالعه: ادارۀ ‌کل راه و شهرسازی استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانش‌آموختۀ دکتری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ بین رهبری اصیل و شفافیت سازمانی بود. روش پژوهش به صورت توصیفی-همبستگی بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان ستادی اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمان (270 تن) بودند که با استفاده از شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌ای به حجم 118 تن از آن‌ها، انتخاب و مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بود که روایی ظاهری پرسش‌نامه‌‌ها با استناد به نظر متخصصان و پایایی آن‌ها با استناد به ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به ‌شیوۀ گام‌به‌گام استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین رهبری اصیل و ابعاد آن با شفافیت سازمانی، رابطۀ مثبت و معناداری وجود داشت. یافته‌ها همچنین نشان داد که بعد پردازش متوازن از رهبری اصیل پیش‌بینی‌کنندۀ معنادار شفافیت سازمانی است، اما تأثیر رگرسیونی سایر ابعاد معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف) فارسی
پورعزت، علی‌اصغر؛ قلی‌پور، آرین و باغستانی، حوریه (1389). «رابطۀ آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ‌گویی و شفافیت سازمان‌ها»، فصل‌نامۀ رفاه اجتماعی، سال دهم، شمارۀ 38، 7-40.
پیران‌نژاد، علی (1392). «رهبری اصیل، سبکی ضروری در مدیریت دانشگاه‌ها»، فصل‌نامۀ مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال دوم، شمارۀ 2، 329-350.
سیدنقوی، میرعلی و فراهانی، فاطمه (1392). «ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی از طریق رهبری نوآور»، فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شمارۀ 72، 75-97.
سیدنقوی، میرعلی و کاهه، مریم (1393). «نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان»، فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شمارۀ 76، 1-27.
کردنائیچ، اسدالله؛ فانی، علی‌اصغر و مسعودی، زهرا (1393). «فرهنگ سازمانی حلقۀ مفقودۀ شفافیت سازمانی و عملکرد سازمانی»، فصل‌نامۀ مدیریت فرهنگ سازمانی، دورۀ 12، شمارۀ 2، 173-189.
لگزیان، محمد؛ مرتضوی، سعید و کاظمی، سیدحسین (1387). «مدل مفهومی روابط سازمانی مبتنی بر اعتماد و شفافیت و سازوکارهای کنترلی مناسب»، فصل‌نامۀ پیام مدیریت، شمارۀ 28، 185-221.
میرمحمدی، سیدمحمد و رحیمیان، محمد (1393). «بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خلاقیت فردی کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایۀ روان‌شناختی»، فصل‌نامۀ پژوهش‌های مدیریت در ایران، دورۀ 18، شمارۀ 3، 181-203.
میرمحمدی، سیدمحمد؛ رحیمیان، محمد و جلالی‌خان‌آبادی، طاهره (1391). «رهبری اصیل و دلبستگی شغلی: اعتماد به‌مثابۀ متغیر میانجی»، فصل‌نامۀ چشم‌انداز مدیریت دولتی، شمارۀ 12، 15-34.
ب) انگلیسی
Albu, O. B. & Wehmeier, S. (2014). "Organizational Transparency and Sense-Making: The Case of Northern Rock", Journal of Public Relations Research, 26 (2), 117-133.
Bandsuch, M.; Pate, L. & Thies, J. (2008). "Rebuilding Stakeholder Trust in Business: An Examination of Principle-Centered Leadership and Organizational Transparency in Corporate Governance", Business and Society Review, 113 (1), 99-127.
Berggren, E. & Bernshteyn, R. (2007). "Organizational transparency drives company performance", Journal of Management Development, 26 (5), 411-417.
Bernstein, E. S. (2012). "The Transparency Paradox: A Role for Privacy in Organizational Learning and Operational Control", Administrative Science Quarterly, 57 (2), 181-216.
Chi, L. C. (2009). "Do transparency and disclosure predict firm performance? Evidence from the Taiwan market", Expert Systems with Applications, 36 (8), 11198–11203.
Christensen, L. T. & Cheney, G. (2015). "Peering into Transparency: Challenging Ideals, Proxies, and Organizational Practices", Communication Theory, 25 (1), 70-90.
Christensen, L. T. & Cornelissen, J. (2015). "Organizational transparency as myth and metaphor", European Journal of Social Theory, 18 (2), 132-149.
Cottrill, K.; Denise Lopez P. & Hoffman, C. C. (2014). "How authentic leadership and inclusion benefit organizations", Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 33 (3), 275-292.
Diddams, M. & Chang, G. C. (2012). "Only human: Exploring the nature of weakness in authentic leadership", The Leadership Quarterly, 23 (3), 593-603.
Garger, J. (2008). "Developing authentic leadership in organizations: some insights and observations", Development and learning in organizations, 22 (1), 14-16.
Giallonardo, L. M.; Wong, C. A. & Iwasiw C. L. (2010). "Authentic leadership of preceptors: predictor of new graduate nurses' work engagement and job satisfaction", Journal of Nursing Management, 18 (8), 993-1003.
Muceldili, B.; Turan, H. & Erdil, O. (2013). "The Influence of Authentic Leadership on Creativity and Innovativeness", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, 673-681.
Nichols, T. W. & Erakovich, R. (2013). "Authentic leadership and implicit theory: a normative form of leadership?", Leadership & Organization Development Journal, 34 (2), 182-195.
Pasquier, M. & Villeneuve, J. P. (2007). "Organizational barriers to transparency: a typology and analysis of organizational behaviour tending to prevent or restrict access to information", International Review of Administrative Sciences, 73 (1), 147-162.
Rawlins, B. (2006). "Give the Emperor a mirror: Toward developing a Stakeholder Measurement of Organizational Transparency", Paper presented at Educators Academy; Public Relations Society of America International Conference, Salt Lake City, UT.
Rawlins, B. (2008 a). "Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust", Public Relations Journal, 2 (2), 1-21.
Rawlins, B. (2008 b). "Give the Emperor a Mirror: Toward Developing a Stakeholder Measurement of Organizational Transparency", Journal of Public Relations Research, 21 (1), 71-99.
Rego, A.; Sousa, F.; Marques, C. & Pina e Cunha, M. (2014). "Hope and positive affect mediating the authentic leadership and creativity relationship", Journal of Business Research, 67 (2), 200-210.
Schnackenberg, A. K. & Tomlinson, E. C. (2014). "Organizational Transparency: A New Perspective on Managing Trust in Organization -Stakeholder Relationships", Journal of Management, 40 (1), 1-27.
Shamir, B.; Eilam, G. (2005). "What’s your story? A life-stories approach to authentic leadership development", The Leadership Quarterly, 16 (3), 395-417.
Toor, S. R. & Ofori, G. (2008). "Leadership for future construction industry: Agenda for authentic leadership", International Journal of Project Management, 26 (6), 620-630.
Walumbwa, F. O.; Christensen, A. L. & Hailey, F. (2011). "Authentic leadership and the knowledge economy: Sustaining motivation and trust among knowledge Workers", Organizational Dynamics, 40 (2), 110-118.
Wehmeier, S. & Raaz, O. (2012). "Transparency matters: The concept of organizational transparency in the academic Discourse", Public Relations Inquiry, 1 (3), 337-366.
WillIams, C. C. (2005). "Trust Diffusion: The Effect of Interpersonal Trust on Structure, Function, and Organizational Transparency", Business & Society, 44 (3), 357-368.