در تکاپوی یافت نشانگان و اسباب پدیدة انتظار خاموش برای جابه‌جایی مدیران در وزارت کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشگاه ایلام

10.22059/jomc.2024.373534.1008649

چکیده

هدف: این تحقیق به‌دنبال یافتن چیستی و چرایی پدیدة انتظار خاموش از نظرگاه حاذقان در استانداری‌های غرب کشور است.

روش: تحقیق حاضر بر بنیان روش آمیختة اکتشافی استوار است. بخش کیفی از طریق روی‌آورد داده بنیاد نسخة سامان‌مند و بخش کمی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. مشارکت‌کنندگان در تحقیق تعدادی از خبرگان در استانداری‌های غرب کشور شامل ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان و همدان بودند که با در نظر گرفتن روش نمونه‌گیری نظری با تعداد 18 نفر از آنها با در نظر گرفتن قاعدة اشباع تئوریک، مصاحبة نیمه ساختار یافته به عمل آمد. پس از حصول اطمینان و اعتماد به مقوله‌های ظهوریافته و تأیید آن، پرسشنامه‌‌ای برای آزمون مدل طراحی‌ شد که روایی و پایایی آن با شاخص‌های شناخته‌شده بررسی شده است.

یافته‌ها: کُنش پرگزند همکاران، کُنش سمی مدیران تمامیت خواه، پیشران های هراس آفرین، کژکارکردهای فرهنگ و جو بوروکراتیک چهار مؤلفه‌ای هستند که به عنوان موجبات علِّی در ظهور پدیدة محوری با چهار نشانگر صبر استراتژیک، احتیاط سیاسی، اِستتار سیاسی و هراس استراتژیک نقش‌آفرین بوده‌اند. سپس تحلیل داده‌های کمی با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس نشان داد، موجبات عِلّی در ظهور پدیدة محوری اثر معناداری برجای می‌گذارند.

نتیجه‌گیری: کاوش پدیدة کمتر شناختة انتظار خاموش، ضمن بسط دامنة نظری این مفهوم در سپهر دانش مدیریت رفتار سازمانی، به مدیران وزارت کشور در خصوص آسیب‌های آن بر پیکرة این نهاد حاکمیتی هشدار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات