داوران

نام نام خانوادگی    سمت / سازمان  
                              آدرس پست الکترونیکی
احمد احمدپور استاد دانشگاه مازندران، مازندران،‌ایران ahmadpour@umz.ac.ir
آرمان احمدی زاد استادیار دانشگاه کردستان،‌کردستان، ایران a.ahmadizad@uok.ac.ir
مریم اخوان خرازیان استادیار دانشگاه بهشتی،‌تهران m_akhavan@sbu.ac.ir
حمیدرضا ایرانی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران hamidrezairani@yahoo.com
مجتبی اسکندری دانشیار دانشگاه جامع امام حسین،‌ تهران،‌ایران  dreskandari@iran.ir
مرتضی اکبری استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران mortezaakbari@ut.ac.ir
علی نقی امیری استاد پردیس فارابی -دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران anamiri@ut.ac.ir
جبار باباشاهی دانشیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ایران j.babashahi@gmail.com
قدرت الله باقری دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ایران ghbagheri@ut.ac.ir
رسول برجیسیان اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن. ﭘﺮدﻳﺲ اﺻﻔﻬﺎن، اصفهان،‌ایران rslberjisian@gmail.com
حامد پوررستمی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ایران purrostami@ut.ac.ir
محمدمهدی تنعمی استادیار  دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران tanaomi@chamran.ut.ac.ir
علی حمیدی زاده استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران hamidizadeh@ut.ac.ir
حسین خنیفر استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران khanifar@ut.ac.ir
مهدی دهقانی سلطانی استادیار  دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران ma.dehghani22@vru.ac.ir
امین دهقان قهفرخی استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران a_dehghan@ut.ac.ir
عباسعلی رستگار دانشیار دانشگاه سمنان،‌سمنان،‌ایران a_rastgar@semnan.ac.ir
حمید رضا یزدانی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم،‌ایران hryazdani@ut.ac.ir
اردشیر شیری استادیار دانشگاه ایلام،‌ایلام، ایران shiri_ardeshir@yahoo.com
علی صابری استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم،‌ایران ali_saberi1364@yahoo.com
یاسر صبحانی استاد یار دانشگاه شهید بهشتی تهران sobhanifard@gmail.com
فاطمه طاهری استادیار  پردیس قم دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران f_taheri@ut.ac.ir
مهدی علی زاده استادیار دانشگاه علوم انتظامی،‌تهران،‌ایران m_alizade1357@yahoo.com
سید علی علوی قزوینی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران saalavi@ut.ac.ir
سید محمد علوی نسب استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران alavinsb@ut.ac.ir
محمد رضا فتحی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران reza.fathi@ut.ac.ir
علی فلاحی استاد دانشگاه فردوسی مشهد،‌مشهد،‌ایران mfalahi@yahoo.com
رحمت اله قلی پور سوته استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران rgholipor@ut.ac.ir
تورج کریمی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران tkarimi@ut.ac.ir
ابوالفضل گائینی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران againi@rihu.ac.ir
امیر مانیان دانشیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران amanian@ut.ac.ir
یعقوب محمودیان استادیار دانشگاه پیام نور،‌تهران،‌ایران mahmodian61@gmail.com
حسین معینی استادیار دانشگاه حضرت معصومه،‌قم، ایران moeini61@yahoo.com
میر هادی موذن جمشیدی استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران jamshidi.hadi@gmail.com
کریم نادری استادیار  دانشگاه بوعلی سینا همدان،‌همدان،‌ایران knaderi@yahoo.com