داوران

نام نام خانوادگی سمت / سازمان  پست الکترونیکی
رضا ابروش استادیار، گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران Abravesh@Maaref.ac.ir
احمد احمدپور استاد دانشگاه مازندران، مازندران،‌ایران ahmadpour@umz.ac.ir
عباس احمدی استادیار دانشگاه پیام نور تهران ایران abbasahmadi@alumni.ut.ac.ir
آرمان احمدی زاد استادیار، مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان a.ahmadizad@uok.ac.ir
مریم اخوان خرازیان استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی m.akhavan.kharazian@gmail.com
محمدشاکر اردکانی استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان m.shaker@ardakan.ac.ir
مجتبی اسکندری دانشیار دانشگاه جامع امام حسین،‌ تهران،‌ایران  dreskandari@iran.ir
مرتضی اکبری استادیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران mortezaakbari@ut.ac.ir
علی نقی امیری استاد پردیس فارابی -دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران anamiri@ut.ac.ir
حمیدرضا ایرانی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران hamidrezairani@yahoo.com
میثم آقداغی استادیار شورای عالی انقلاب فرهنگی m.aghdaghi@alumni.ut.ac.ir
جبار باباشاهی دانشیار  پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ایران j.babashahi@gmail.com
قدرت الله باقری دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ایران ghbagheri@ut.ac.ir
ابوالفضل بختیاری استادیار دانشگاه فرهنگیان bakhtiari.abolfazl@gmail.com
رسول برجیسیان اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن. ﭘﺮدﻳﺲ اﺻﻔﻬﺎن، اصفهان،‌ایران rslberjisian@gmail.com
بلال پناهی استادیار، دانشگاه پیام نور، ایران panahi1980@yahoo.com
رضا پورحسین دانشیار گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه تهران prhosein@ut.ac.ir
حامد پوررستمی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم ایران purrostami@ut.ac.ir
محمدمهدی تنعمی استادیار  دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران tanaomi@chamran.ut.ac.ir
غلامرضا جندقی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران jandaghi@ut.ac.ir
محمدصادق حسن زاده  استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور sa_hassanzadeh@yahoo.com
روح اله حسینی استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران r.hosseini59@ut.ac.ir
علی حمیدی زاده استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران hamidizadeh@ut.ac.ir
عبدالله خادمی مقدم  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر دیلم omidkhademi@gmail.com
ابوالفضل خسروی استادیار دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران khosravi176@gmail.com
حسین خنیفر استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران khanifar@ut.ac.ir
امین دهقان قهفرخی استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران a_dehghan@ut.ac.ir
مهدی دهقانی سلطانی استادیار  دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران ma.dehghani22@vru.ac.ir
عباسعلی رستگار دانشیار دانشگاه سمنان،‌سمنان،‌ایران a_rastgar@semnan.ac.ir
مجید رمضان دانشیار دانشکده مدیریت و مهندسی صنعتی دانشگاه مالک اشتر m_ramezan83@yahoo.com
حمید زارع دانشیار دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران  hzarea@ut.ac.ir
مهدی سبک رو استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد؛ msabokro@yazd.ac.ir
میثم شفیعی استادیار دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران maysam.shafiee@ut.ac.ir
اردشیر شیری دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام shiri_ardeshir@yahoo.com
علی صابری استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم،‌ایران ali_saberi1364@yahoo.com
یاسر صبحانی استاد یار دانشگاه شهید بهشتی تهران sobhanifard@gmail.com
علی صمیمی سده شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا ali.samimi.s@gmail.com
فاطمه طاهری استادیار  پردیس قم دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران f_taheri@ut.ac.ir
طیبه عباسی استادیار، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، t.abbasi@ut.ac.ir
سید علی علوی قزوینی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران saalavi@ut.ac.ir
سید محمد علوی نسب استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران alavinsb@ut.ac.ir
مهدی علی زاده استادیار دانشگاه علوم انتظامی،‌تهران،‌ایران m_alizade1357@yahoo.com
محمد غفاری استادیار، دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران ghaffari.mohammad@ut.ac.ir
حسن فارسیجانی دانشیار دانشکده مدیریت  دانشکاه شهید بهشتی h-farsi@sbu.ac.ir
محمد رضا فتحی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران reza.fathi@ut.ac.ir
علی فلاحی استاد دانشگاه فردوسی مشهد،‌مشهد،‌ایران mfalahi@yahoo.com
رحمت اله قلی پور سوته استاد دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران rgholipor@ut.ac.ir
محمد کاشانی پور دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران kashanipour@ut.ac.ir
تورج کریمی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران tkarimi@ut.ac.ir
ابوالفضل گائینی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،‌قم،‌ایران againi@rihu.ac.ir
محمدعلی گودرزی استادیار پژوهش  جهاد دانشگاهی mgodarzi@alumni.ut.ac.ir
امیر مانیان دانشیار دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران amanian@ut.ac.ir
سیدمحمد محمودی دانشیار گروه مدیریت صنعتی و فناوری دانشگاه تهران mahmoudi@ut.ac.ir
یعقوب محمودیان استادیار دانشگاه پیام نور،‌تهران،‌ایران mahmodian61@gmail.com
یزدان مرادی  دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران yazdan142@yahoo.com
حسین معینی استادیار دانشگاه حضرت معصومه،‌قم، ایران moeini61@yahoo.com
عباس منوریان استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران amonavar@ut.ac.ir
میر هادی موذن جمشیدی استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران jamshidi.hadi@gmail.com
کریم نادری استادیار  دانشگاه بوعلی سینا همدان،‌همدان،‌ایران knaderi@yahoo.com
علی نجاتبخش اصفهانی دانشیار دانشکده مدیریت ، دانشگاه پیام نور تهران hany.orveh@gmail.com
عباس نرگسیان استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران anargesian@ut.ac.ir
عطاءاله هرندی مدرس مدعو دانشگاه تهران ata.harandi@gmail.com
مهدی یزدان شناس استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. yazdanshenas@atu.ac.ir
حمید رضا یزدانی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم،‌ایران hryazdani@ut.ac.ir