داوران

نام   نام خانوادگی  دانشگاه / موسسه Publons Orcid
زینب مولوی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons  http://orcid.org/0009-0003-2837-5461
مرتضی اکبری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران publons http://orcid.org/0000-0001-5215-3349
ابوالفضل خسروی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons http://orcid.org/0000-0001-6618-1105
مریم اخوان خرازیان  دانشگاه بهشتی publons http://orcid.org/0000-0001-8743-9339
محمدصادق شریفی راد  دانشگاه اردکان publons http://orcid.org/0000-0002-5002-0531
حمید رضا یزدانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons http://orcid.org/0000-0002-5957-643x
مهدی گل وردی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons http://orcid.org/0000-0003-1002-9686
ابوالفضل گندمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons http://orcid.org/0000-0003-1002-9686
حمید زارع دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons http://orcid.org/0000-0003-2892-6369
محمد شاکر اردکانی دانشگاه اردکان publons http://orcid.org/0000-0003-3051-9375
حمیدرضا ایرانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons http://orcid.org/0000-0003-4103-9975
غلامرضا جندقی دانشکدگان دانشگاه تهران publons http://orcid.org/0000-0003-4526-5590
محمد غفاری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0000-0002-0566-4717
محمد رضا مهربان پور دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0000-0002-1086-5652
ناهید نادری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0000-0003-0933-4915
نیلوفر سلاجقه دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0000-0003-1501-9356
بهزاد محمدیان دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0000-0003-2157-5113
فاطمه طاهری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0000-0003-3420-6106
جبار باباشاهی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0000-0003-3719-1018
مهسا پیشدار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0009-0009-6852-2423
محمد کاشانی پور دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران publons https://orcid.org/0000-0003-1641-1237
سعید آیباغی اصفهانی دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود   http://orcid.org//0000-0001-6254-0043
حسن زارعی متین دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0001-5583-0675
رسول عباسی دانشگاه حضرت معصومه (س)   http://orcid.org/0000-0001-6257-8746
علی نقی امیری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0001-6366-0039
مهدی خیراندیش  دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری   http://orcid.org/0000-0001-6815-3255
عباسعلی رستگار  دانشگاه سمنان   http://orcid.org/0000-0001-6834-7682
وجه الله قربانی زاده دانشگاه علامه طباطبایی   http://orcid.org/0000-0001-7621-7597
عبداله ساعدی حق التدریس دانشگاه   http://orcid.org/0000-0001-7812-1978
بلال پناهی دانشگاه پیام نور    http://orcid.org/0000-0001-7944-5421
سید رضا سیدجوادین دانشکده مدیریت دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0001-8439-0349
امین دهقان قهفرخی دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0001-8696-0894
مصطفی زندیه انشگاه شهید بهشتی   http://orcid.org/0000-0001-9232-1319
مهدی سبک رو دانشگاه یزد   http://orcid.org/0000-0001-9837-6791
حسین نوروزی دانشگاه خوارزمی   http://orcid.org/0000-0002-0340-329X
منصوره معینی کزبکندی دانشگاه تربیت مدرس   http://orcid.org/0000-0002-4691-7055
سید محمد محمودی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0002-4973-692X
مهران حاجی‌لو دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس   http://orcid.org/0000-0002-5697-6665
رضا طهماسبی دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0002-6246-9635
محمد رضا فتحی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0002-7973-9814
حسین عظیمی دانشگاه زنجان   http://orcid.org/0000-0002-8282-4569
ابوالفضل گائینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   http://orcid.org/0000-0002-8648-7854
مرضیه حدپورسراج دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0002-8936-0226
سیدمحمد مقیمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0002-9866-2170
عباس نرگسیان دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0003-0598-5630
ابراهیم جواهری زاده دانشگاه قم   http://orcid.org/0000-0003-1233-334X
منیژه فیروزی  دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0003-1368-7545
حسین خنیفر دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   http://orcid.org/0000-0003-1644-571X
محمدرضا فلاح  دانشگاه حضرت معصومه (س) قم   http://orcid.org/0000-0003-2889-8492
یوسف وکیلی دانشگاه خوارزمی   http://orcid.org/0000-0003-3047-4760
محمد علی سیاه سرانی کجوری  دانشگاه گلستان   http://orcid.org/0000-0003-4914-2408
اسداله کردنائیج دانشگاه تربیت مدرس   http://orcid.org/000-0003-0540-6141
مجید رمضان عضو هیات علمی   http://orcid.org/0009-0001-4207-0176
مجتبی فرخی  دانشگاه اردکان   http://orcid.org/0009-0006-8526-3679
محمد میره ای دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   http://orcid.org/5467-9112-0002-0000
الهام ابراهیمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   https://orcid.org/0000-0002-2276-4453
داود فیض دانشگاه سمنان   https://orcid.org/0000-0002-5535-4370
مرتضی سلطانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0002-6118-1672
محمد کاشانی پور دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0003-1641-1237
محسن اکبری  دانشگاه گیلان   https://orcid.org/0000-0003-1884-6656
میثم شهبازی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0003-1884-6656
سید محمدباقر جعفری دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0003-2042-2756
محمد ابویی اردکانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0003-2534-1832
آصف کریمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0003-2680-5061
علی حمیدی زاده دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0003-4489-570X
امین فرجی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0003-4639-3754
احسان محمدی ترکمانی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0003-4685-1532
میثم شفیعی رودپشتی  دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0003-4855-4267
علی صابری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران   https://orcid.org/0000-0001-8839-6772
حبیب ابراهیم پور  دانشگاه محقق اردبیلی    
رضا ابروش دانشگاه معارف اسلامی    
جمشید ابوالفتحی دانشگاه پیام نور    
عباس احمدی دانشگاه تهران    
آرمان احمدی زاد  دانشگاه کردستان    
محمّدرضا اخوان انوری استاد مدعو دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
سید حسین اخوان علوی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
محمد رحیم اسفیدانی دانشگاه تهران    
مجتبی اسکندری  دانشگاه جامع امام حسین (ع)    
ثریا اعتمادی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
خدیجه اعراب شیبانی  دانشگاه پیام نور    
حسنعلی آقاجانی دانشگاه مازندران    
قدرت الله باقری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
علی باقی نصرآبادی دانشگاه امام صادق    
ابوالفضل بختیاری  سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزش    
احمد بدری   دانشگاه شهید بهشتی    
سید رضا برقعی      دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
مسعود بنافی دانشگاه تهران    
مهدی بهنام  دانشگاه فردوسی مشهد    
مهدی پارسائی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
علی پوربهروزان مدیر منابع انسانی شرکت فناوران اخوان افرا    
رضا پورحسین دانشگاه تهران    
حامد پوررستمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
سیامک پورعبدیان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان    
علی اصغر پورعزت دانشگاه تهران    
محمدمهدی تنعمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران    
رضا تهرانی  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران    
عبدالله توکلی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    
پریوش جعفری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران    
محمود جعفرپور دانشکدگان فارابی    
زهره حاجیها دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق    
روح الله حسینی دانشگاه پیام نور    
ابوالحسن حسینی دانشگاه مازندران    
حمیدرضا حسن زاده دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
طهمورث حسنقلی پور یاسوری دانشگاه تهران    
مریم حق شناس  دانشگاه فرهنگیان    
زلفا حق گویان استاد مدعو دانشگاه قم    
عبدالله خادمی مقدم  دانشگاه آزاد دیلم    
حبیب خداپرست استادمدعو دانشکدگان فارابی    
محمدتقی خوبرو  استاد مدعو دانشگاه    
حسن دانایی فرد دانشگاه تربیت مدرس    
محسن دیبایی صابر دانشگاه شاهد    
فیروز رازنهان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی    
محمدابراهیم راعی دانشکدگان  فارابی دانشگاه تهران    
رضا رجائی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
جعفر رحمانی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی (ص).    
محمد حسین رحمتی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
عباس رشنوادی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
روح اله رضائی دانشگاه زنجان    
طاهر روشندل اربطانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران    
مهدی یزدان شناس دانشگاه علامه طباطبائی    
علیرضا سارنج دانشکدگان  فارابی    
محمد سلیمی پژوهشگر ارشد صدا و سیما    
داوود سلمانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران    
ابوالفضل سهرابی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
اردشیر شیری دانشگاه ایلام    
عباس شفیعی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
مهدی صفدری دانشکدگان  فارابی دانشگاه تهران    
حبیب الله طاهرپورکلانتری موسسه اموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی کشور    
سجاد عسکری متین استاد مدعودانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
احمد عطارنیا مدیرکل آموزش فنی حرفه ای استان قم    
سید محسن علامه دانشگاه اصفهان    
سید علی علوی قزوینی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
سید محمد علوی نسب دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
سید وحید عماد الاسلام اسکویی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
احمد رضا قاسمی دانشگاه تهران    
جواد قاسمی شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران    
احمد رضا قاسمی دانشگاه تهران    
نرگس قدسیان دانشگاه فرهنگیان     
محمد حسین قربانی  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی    
ارین قلی پور دانشگاه تهران    
رحمت اله قلی پور سوته دانشگاه تهران    
علی رضا کاملی مدرس دانشگاه    
تورج کریمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
محسن کوهی نصرآبادی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان    
محمد علی گودرزی استاد مدعو دانشکدگان فارابی    
سیدجلیل لاجوردی ردانشگاه شهید بهشتی    
امیر مانیان  دانشگاه تهران    
محمد حسن مبارکی  دانشگاه تهران    
مسلم محمدی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
امید محمودیان مدرس مدعو دانشگاه تهران    
یعقوب محمودیان  دانشگاه پیام نور    
سید مجتبی محمودزاده  دانشگاه علامه طباطبایی    
یزدان مرادی مدیر مسئول دفتر خدمات الکترونیک شهرداری    
اعظم میر زمانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
زهرا معارف وند دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
جابر مقدم پور جامعه المصطفی العالمیه    
علی مقدم زاده دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
عباس منوریان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران    
امیر حمزه مهرابی  دانشگاه شهید محلاتی    
سید محمد تقی موحد ابطحی دانشگاه آزاد    
علی ناظمی مدرس دانشگاه    
محمد ندیری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
طیبه نیک رفتار  دانشکده کارآفرینی    
حمیدرضا نوچه ناسار دانشگاه شهید بهشتی    
رضا یوسفی زنوز دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران    
بابک وطن دوست رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش