نویسنده = ���������������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی علل و پیامدهای کندذهنی سازمانی در اداره امور مالیاتی استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22059/jomc.2021.321611.1008259

سمانه کریمی قرطمانی؛ ناصر خانی؛ علی نصراصفهانی


2. بررسی پیامدهای مشغولیت کارکنان در صنعت گاز ایران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 379-401

10.22059/jomc.2019.289730.1007906

قاسم بهرامی کیا؛ علی صفری؛ علی نصراصفهانی؛ امید رحمانی