نویسنده = ���������� �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمانها

دوره 6، شماره 18، زمستان 1387، صفحه 79-93

آرین قلی پور؛ حسین خنیفر؛ سمیرا فاخری کوزه کنان