نویسنده = ����������������� ��������
بررسی پیشایندهای مؤثر بر سایبرلوفینگ

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 503-519

10.22059/jomc.2018.219712.1007034

علی رزمی؛ آرین قلی‌پور؛ علی پیران‌نژاد


مدیریت استعدادهای سازمانی: شناسایی شاخص‌ها و ویژگی‌های کارکنان کلیدی

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 149-171

10.22059/jomc.2014.51178

ابراهیم جواهری زاده؛ سید محمد مقیمی؛ آرین قلی پور؛ رضا طهماسبی