نویسنده = ���������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 87-114

10.22059/jomc.2013.35488

محمود مرادی؛ کیخسرو یاکیده؛ فرزانه عبداللهیان؛ عاطیه صفردوست