نویسنده = زینب مولوی
شناسایی عوامل مؤثر بر بروز سکته درونسازمانی در سازمان‌های دولتی استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22059/jomc.2023.352421.1008509

زینب مولوی؛ مهناز حاجی نقی


نیازسنجی آموزشی مدیران و معاونان کاروان‌های حج تمتع

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 1043-1066

10.22059/jomc.2016.60490

زینب مولوی؛ سید ابراهیم اسدللهی؛ علی مقدم زاده