نویسنده = �������� ��������������������� ������ ����������������
طراحی نظام دیدبانی آموزش‌عالی با رویکرد کارآفرینانه

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 805-825

10.22059/jomc.2019.262777.1007583

سید صدرالدین صدری نوش‌آبادی؛ تیمور مرجانی؛ ابراهیم حاجیانی


توسعه کارآفرینی اجتماعی؛ آسیب‌ها، عوامل مؤثر و راهکارها

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 277-297

10.22059/jomc.2014.51184

تیمور مرجانی؛ سید صدرالدین صدری