بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی اعضاء هیات علمی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله, باتوجه به اهمیت بحث فرهنگ سازمانی سعی شده است به تبیین فرهنگ سازمانی حاکم بر اعضای هیات علمی پردیس های فنی و علوم دانشگاه پرداخته شود. جهت تحقق هدف فوق دو فرضیه ی اصلی و چهار فرضیه‌ی فرعی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش عمومی و اختصاصی, شامل سی سؤال در مقیاس لیکرت برای شناسایی فرهنگ موجود و مطلوب در قالب چهار فرهنگ مطرح در مدل دفت (فرهنگ کارآفرینی, مشارکتی, ماموریتی و بوروکراتیک) مورد استفاده قرار گرفت. براساس اطلاعات تکمیل شده 108 پرسشنامه از مجموع اعضای هیات علمی پردیس های فنی و علوم, به عنوان نمونه آماری و با استفاده از برنامه نرم افزاری spss و تکنیک‌های آماری آزمون فرض صفر, آزمون t و رتبه بندی فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. چنانکه انتظار می‌رود ماموریت دانشکده‌های فوق, مقوله آموزش و پژوهش می‌باشد و بایستی فرهنگ آموزشی تحقیقاتی بر پردیس‌های مذکور حاکم باشد تا بتوانند موفق و اثر بخش گردند. در صورت فقدان این فرهنگ‌, موانع و معضلاتی پیدا می‌شود که خود مشکلاتی اساسی برای امر آموزش و پژوهش بوجود می‌آورد و عدم حاکمیت فرهنگ آموزشی و پژوهشی را در بردارد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی حاکم بر پردیس‌های فوق در وضع موجود فرهنگ مشارکتی می‌باشد. در حالی که در وضع مطلوب باید فرهنگ سازمانی کارآفرینی باشد.

کلیدواژه‌ها