بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله حاضر تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی مشخص شد که عدالت سازمانی دارای سه بعد (عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت مراوده‌ای) است. سپس با طرح پرسش‌نامه‌ای در زمینه سه بعد عدالت سازمانی و جمع‌آوری نمرات ارزش‌یابی عملکرد کارکنان، تأثیر این سه بعد بر عملکرد کارکنان در سازمان جهاد و کشاورزی استان تهران مورد بررسی قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ادراکات کارکنان نسبت به میزان رعایت عدالت توزیعی و رویه‌ای در این سازمان بر عملکرد آنان تأثیر داشته، اما ارتباط چندان قوی بین ادراکات کارکنان از میزان رعایت عدالت مراوده‌ای و عملکرد کارکنان در این سازمان پیدا نشد.

کلیدواژه‌ها