درگیر شدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی در چهارچوب نظریه مبادله اجتماعی و فرهنگی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت پردیس قم، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت پردیس قم، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، پردیس قم، دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع انسانی دانشگاه شاهد

چکیده

درگیرشدن در کار مفهومی نوین است که در سالیان اخیر وارد مباحث سازمانی شده وبیش از دو دهه از ظهور آن نمی‌گذرد. کارکنان درگیر درکار کارکنانی شاداب، پر انرژی و بهره‌ورند که تمایل زیادی برای صرف تلاش و کوشش فراوان از خود نشان می‌دهند. نوشته‌ها و پژوهش‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که درگیرشدن کارکنان در کار تحت تأثیر عوامل مختلف، فردی، شغلی و سازمانی است. جامعه آماری این تحقیق 391 نفر از کارکنان شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پالایشگاه کرمانشاه می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق پرسش‌نامه عدالت سازمانی نیهف و مورمن و درگیر شدن در کار یوترش است. نتایج آزمون همبستگی و رگرسیون خطی نشان می‌دهد که بین عدالت سازمانی و درگیر شدن در کار همبستگی مثبت و معنادار وجود داشته، و عدالت سازمانی توانایی پیش‌بینی درگیر شدن در کار را دارد. نتیجه این پژوهش در فرضیه اول نشان می‌دهد که ادراک کارکنان و عدالت مراوده‌ای بالاترین نسبت را دارد و در فرضیه دوم بین عدالت توزیعی و ادراک کارکنان شاهد کم‌ترین امتیاز هستیم. در فرضیه سوم ادراک کارکنان و عدالت رویه‌ای جایگاه متوسط را در جامعه هدف داشته است.

کلیدواژه‌ها