بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة جمع‌آوری داده­ها و اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری پژوهش قسمت خریدوفروش سایت بازار بزرگ کشاورزی بود که در آن 300 نفر در بخش خریدوفروش فعالیت می‌کنند.  نمونه‌ای به حجم 201 نفر به روش تصادفی ساده از بین آن‌ها انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه است و داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شد. یافته­های تحقیق نشان داد نگرش در رابطة سودمندی­ درک‌‌شده و ریسک‌های امنیتی، عملکردی، مالی و زمانی با پذیرش تجارت الکترونیکی نقش میانجی دارد. اثر همکاران  با واسطة هنجار ذهنی بر تمایل به پذیرش تجارت الکترونیکی مؤثر است. در این پژوهش سهولت استفادۀ ادراک‌شده و قابلیت سازگاری بر نگرش تأثیری نداشتند. در نهایت، پیشنهادهایی بر مبنای نتایج تحقیق بیان شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی، عبدالحمید؛ دهدشتی شاهرخ، زهره؛ مهدیه، امید (1389). «بررسی عوامل مؤثر و مشکلات شرکت‌ها در به‌کارگیری تجارت الکترونیک». ماهنامة علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 17، شمارة 44، صفحات 416-396.
 2. امیرخانی، امیرحسین؛ طالعی‌فر، رضا؛ فقیه، محمدباقر؛ فاضلی کبریا، حامد (1391). «تحلیل و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی و آشامیدنی». فصل‌نامة مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول، شمارة دوم، صفحات 146-123.
 3. بامداد صوفی، جهانیار؛ علیشیری، بهرام؛ عبداللهی، حمیده (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در شرکت مفتول چشمه کرمان». پژوهش‌نامة علوم و فناوری اطلاعات، سال دوم، شمارة اول، صفحات 76-67.
 4. حمیدی، میلاد (1390) نقش تجارت الکترونیک در بازاریابی محصولات کشاورزی». بازیابی­شده ­­در 17 آذر 1390 از http://bazaryabimakeshavarzi2011. persianblog. ir/1390/9/
  1. رضایی، مسعود (1388). «نظریه‌های رایج دربارة پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات». فصل‌نامة پژوهش‌های ارتباطی، شمارة چهارم، صفحات 93-63.
 5. رضایی دولت‌آبادی، حسین؛ خزایی پول، جواد؛ شعبانی نفت چالی، جواد (1391). «بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی». فصل‌نامة علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، صفحات110-93.
 6. زنجیرچی، سیدمحمود؛ کنجکاو منفرد، امیررضا؛ حاتمی‌­نسب نوری، ابوالفضل؛ ستارزاده، هادی (1391). «مدل پذیرش تکنولوژی توسعه‌یافته جهت اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک». مجلة مدیریت بازاریابی، شمارة 16، صفحات 16-1.
 7. سایت بازار بزرگ کشاورزی ایران (1392). «نقش تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی». بازیابی‌شده در 24 آبان 1392 برگرفته از http://www. bbk-iran.com.
 8. شیخ‌شعاعی، فاطمه؛ علومی، طاهره (1386). «بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشکده‌های فنی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران». کتابداری و اطلاع‌رسانی، دورة دهم، شمارة سوم، صفحات 71-58.
 9. عبدالوند، محمدعلی؛ رشادت‌جو، حمیده؛ عبدالعظیمی، مجید (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از تلفیق مدل پذیرش تکنولوژی با ریسک ادراک‌شده توسط مصرف‌کننده». مدیریت بازاریابی، شمارة 15، صفحات 14-1.
 10. غفاری آشتیانی، پیمان؛ زنجیردار، مجید؛ شعبانی، رضا (2012). «بررسی تأثیر اعتماد و ریسک ادراک‌شده بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در بین مشتریان بانک‌های شهرستان اراک». مدیریت بازاریابی، شمارة هفتم، صفحات 61-40.
 11. کفاش‌پور، آذر؛ دهنوی، محمدحسین (1389). «تأثیر فرهنگ بر تجارت الکترونیک». دانش و فناوری، سال دوم، شمارة سوم، صفحات 127-110.
 12. موسایی، محسن؛ عمانی، احمدرضا (1389). «عوامل مؤثر بر نگرش جوانان روستایی استان کهگیلویه نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی». پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شمارة دوم، صفحات50-37.
 13. نعیمی، امیر؛ پزشکی‌راد، غلام­رضا؛ چیذری، محمد؛ حسینی، فاطمه (1390). «چالش‌های توسعة تجارت الکترونیک در بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی». پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال چهارم، شمارة چهارم، صفحات 41-29.
 14. نوذری، نیو؛ رحیمی بدر، بیتا؛ سعیدائی، هانیا (1391). «تجارت الکترونیک و توسعة بخش کشاورزی». بازیابی‌شده در 27 اردیبهشت 1391، برگرفته ازhttp://www. ebtekarco. com
 15. یزدانی زنگنه، مریم؛ خسروی‌پور، بهمن (1389). «مؤلفه‌های مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش کشاورزی». فصل‌نامة تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، سال هفتم، شمارة 25، صفحات 64-59.
  1. Aldás-Manzano, J.; Lassala-Navarré, C.; Ruiz-Mafé, C.; Sanz-Blas, S. (2009). “The role of consumer innovativeness and perceived risk in online banking usage”. International Journal of Bank Marketing, 27(1), 53-75. ‏
  2. Bazgosha, G.;, Eizi, N.; Nawaser, K.; Parhizgar, M. M. (2012). “Technology of e-banking: perspective of costumers' perceived risk and uncertainty”. Indian Journal of Science & Technology, 5(2), 2200-2208.
  3. Ducey, A. J. (2013). Predicting Tablet computer use: an extended technology acceptance model. Doctoral dissertation, University of South Florida. ‏
  4. Featherman, M. S.; Pavlou, P.A. (2003). “Predicting e-services adoption: a perceived risk facets perspective”. International Journal of Human-computer Studies, 59(4), 451-474
  5. Eskandarpour, B.; Khiavi, P.K.; Amiri, M.; Tohidi, A. (2012). “Survey of effective factors on the acceptance of E-commerce by the managers of agricultural cooperatives of Moghan region”. International Journal of Agronomy and Plant Production, 3(11), 468-474. ‏
  6. Gebauer, J. , Kline, D. M.; He, L. (2011). “Password security risk versus effort: An exploratory study on user-perceived risk and the Intention to use online applications”. Journal of Information Systems Applied Research, 4(2), 52.
  7. King, W. R.; He, J. (2006). “A meta-analysis of the technology acceptance model”. Information & Management, 43(6), 740-755. ‏
  8. Lee, Y. H.; Hsieh, Y. C.; Hsu, C. N. (2011). “Adding Innovation Diffusion Theory to the Technology Acceptance Model: Supporting Employees' Intentions to use E-Learning Systems”. Educational Technology & Society, 14(4), 124-137. ‏
  9. Li, Y.; Fu, Z. T.; Li, H. (2007). “Evaluating factors affecting the adoption of mobile commerce in agriculture: An empirical study”. New Zealand Journal of Agricultural Research, 50(5), 1213-1218. ‏
  10. Li, Y. H.; Huang, J. W. (2010). “Applying theory of perceived risk and technology acceptance model in the online shopping channel”. World Academy of Science, Engineering and Technology, 53(1), 919-925. ‏
  11. Lim, N. (2003). “Consumers’ perceived risk: sources versus consequences”. Electronic Commerce Research and Applications, 2(3), 216-228.
  12. Manouselis, N.; Konstantas, A.; Palavitsinis, N. Costopoulou, C.; Sideridis, A. B. (2009). “A survey of greek agricultural e-markets”. Agricultural Economics Review, 10(1),97-112.
  13. Rial, A. (2013). Privacy-preserving e-commerce protocols (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation. Doctoral Dissertation, KU Leuven University, Belgium. Retrieved from: https://www. cosic. esat. kuleuven. be/publications/thesis-220. pdf). ‏
  14. Sadi, A. H. M. ; Noordin, M. F. (2011). “Factors influencing the adoption of M-commerce: An exploratory Analysis,492-499. ‏
  15.  Shah Alam, S.; Ali, M. Y.; Mohd. Jani, M. F. (2011). “An empirical study of factors affecting electronic commerce adoption among SMEs in Malaysia”. Journal of Business Economics and Management, 12(2), 375-399. ‏
  16. Sridhar, G. (2007). “Consumer involvement in product choice: role of perceived risk”. Decision (0304-0941), 34(2). ‏
  17. Wen, W. (2007). “A knowledge-based intelligent electronic commerce system for selling agricultural products”. Computers and Electronics in Agriculture, 57(1), 33-46
  18. Zhang, J.; Zhang, X.; Mu, W.; Zhang, J.; Fu, Z. (2009). “Farmers 'information usage intention in china based on the technology acceptance model”. In Computer and Computing Technologies in Agriculture II, Volume 3 (pp.1845-1853). Springer US. ‏