فراتحلیل پژوهش های تاثیر تعلق خاطرکاری کارکنان بر تعهد سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

رشد تحقیقات در حوزة علوم انسانی بر کسی پوشیده نیست. طبق نظر بسیاری از دانشمندان تسلط بر تمام ابعاد یک موضوع امکان پذیر نیست؛ بنابراین انجام تحقیقاتی که عصارة تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم فراهم کند بسیار مورد اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه تعلق خاطر کاری کارکنان و تعهد سازمانی افراد در ایران انجام شده است. روش پژوهش، فراتحلیل می باشد که پس از بررسی تعداد زیادی از مقالات و پژوهشهای صورت گرفته، با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مثل SID، Magiran، Irandoc، Civilica، Ricest، Noormags و Ensani.ir تعداد 20 مقاله در بین سالهای 1390 تا 1398 و 2009 تا 2019 انتخاب شده است. هم چنین در جهت رعایت ملاک‌های ورود و استخراج اطلاعات مربوط به هر مطالعه از چک لیست استفاده شده است . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار فراتحلیل (CMA 2) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تعلق خاطر کاری کارکنان با تعهد سازمانی با میانگین اندازه اثر 0.558رابطه متوسط به بالایی دارد.

کلیدواژه‌ها