فراتحلیل پژوهش‌های تأثیر تعلق‌خاطر کاری کارکنان بر تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

رشد تحقیقات در حوزة علوم انسانی بر کسی پوشیده نیست. طبق نظر بسیاری از دانشمندان تسلط بر همة ابعاد امکان ندارد. بنابراین تحقیقاتی که عصارة تحقیقات موجود را در یک موضوع خاص به روشی منظم فراهم آورند بسیار ارزشمندند. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمّی نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در حوزة تعلق‌خاطر کاری کارکنان و تعهد سازمانی افراد در ایران انجام شده است. روش پژوهش فراتحلیل است که پس از بررسی تعداد زیادی از مقالات و پژوهش‌های صورت‌گرفته، با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی‌ـ مانند SID، Magiran، Irandoc، Civilica، Ricest، Noormags، و Ensani.ir‌ـ، تعداد بیست مقالة منتشرشده بین سال‌های 1390 تا 1398 و 2009 تا 2019 انتخاب شد. همچنین جهت رعایت ملاک‏های ورود و استخراج اطلاعات مربوط به هر مطالعه از چک‌لیست استفاده شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار فراتحلیل CMA 2 کمک گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد تعلق‌خاطر کاری کارکنان با تعهد سازمانی با میانگین اندازة اثر 558/0 رابطة متوسط رو به بالا دارد.

کلیدواژه‌ها


بشیریان، هادی؛روح‌الله دایی؛ محسن بختیاری؛ رضا شهبازی (1398). «ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با دلبستگی به شغل در کارکنان ادارة ورزش و جوانان استان اراک»، تحقیقات کاربردی علوم ورزشی، آموزش بدون مرز، 4 (11) 59-44.
حسن‌پور، اکبر؛ غلام‌رضا معمارزاده؛ مونا انبارلویی (1392). «رابطة تأثیر و تأثری نگرش‌های شغلی و ارتباط آن‌ها با عملکردکارکنان»، مدیریت توسعه و تحول، (12)28-21.
خوب‌رو، محمدتقی؛ حبیب‌الله سعیدی؛ علی صفری؛ سید رضا سیدجوادین (1395). «رهبری معنوی، سرمایة اجتماعی، و تعلق‌خاطر کاری؛ مطالعه‌ای با کاربست تأثیر مؤلفه‌های اسلامی»، مدیریت اسلامی، 24(4) 136-109.
رضایی‌منش، بهروز؛ جعفر عباس‌پور (1394). «فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی»، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 24 (78)88-65.
سلطانی، ایرج؛ وحیده دل‌بهاری (1396). مدیریت اشتیاق شغلی سرمایة انسانی، تهران، ارکان دانش.
طیبی‌ثانی، سید مصطفی؛ محمد سیاوشی؛ حسین عامریان (1397). «طراحی و برازش الگوی ساختاری تأثیر عدالت بر تعهد شغلی با نقش واسطه‌ای دلبستگی شغلی در کارکنان فدراسیون‌های ورزشی»، علوم حرکتی و رفتاری،2(1)60-45.
عیسی‌خانی، احمد؛ اصغر فانی؛ حسن دانایی‌فرد (1392). «تبیین پیشایندهای تعلق‌خاطر کاری با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی»، مدیریت تحول، 5(10)24-1.
فانی، علی‌اصغر؛ احمد عیسی‌خانی؛ حسن دانایی‌فرد (1391). «تبیین پیشایندهای تعلق‌خاطر کاری و تأثیر آن بر تعهد سازمانی»، ‎پژوهش‌های مدیریت در ایران، 16(2)166-151.
فهیم‌راد، داود؛ طهمورث آقاجانی؛ نصرالله انصاری‌نژاد (1398). «بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در رابطة بین سبک‌های دلبستگی و تعهد سازمانی در کارکنان ادارة بهزیستی شهریار»، مشاورة[P1] شغلی و سازمانی، 11(41) 158-135.
قاضی‌طباطبایی، محمود؛ ابوعلی ودادهیر (1389). فراتحلیل در پژوهش‌های اجتماعی و رفتار، تهران، دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
قربانی‌زاده، وجه‌الله (1392). راهنمایی کاربردی فراتحلیل یا نرم‌افزار CMA2، تهران، جامعه‌شناسان.
کشتکاران، علی؛ زهرا کاوسی؛ آرین قلی‌پور؛ ساناز سهرابی‌زاده؛ زهرا شرفی (1391). «دلبستگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز»، مجلة دانشکدة پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 6 (2) 156-147.
مشبکی اصفهانی، اصغر؛ زینب رضایی (2014). «بررسی تأثیر فضیلت سازمانی و تعلق‌خاطر کاری بر تعهد سازمانی»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(73)23-1.‎
موسوی‌راد، سیده طاهره؛ محسن کمانی (1397). «نقش تعلق‌خاطر کاری در انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان خمین»، چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، تهران، انجمن توسعة ترویج علوم و فنون بنیادین.
‌یار محمدزاده، پیمان؛ ایوب فیضی (1394). «نقش ویژگی‌های شغل در دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی در دانشگاه»، رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، 6 (2)153-135.
یزدانی، نرجس؛ علی‌رضا خوراکیان؛ فریبرز رحیم‌نیا (1396). «تأثیر پایبندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار در پرتو تعلق‌خاطر کاری و سرمایه‌های روان‌شناختی»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 8 (3) 39-15.
References
Abou-Moghli, A. A. (2019). Using self-determination theory (SDT) to investigate the relationship between organizational commitment, happiness and work engagement in service industry. Journal of Business Administration Research8(1), 29-39.
Bakker, A. B., Petrou, P., Op den Kamp, E. M., & Tims, M. (2020). “Proactive vitality management, work engagement, and creativity: The role of goal orientation”, Applied Psychology, 69 (2) 351-378.
Bashirian, Hadi; Ruhollah Daei; Mohsen Bakhtiari; Reza Shahbazi (2019). "Relationship between job satisfaction and organizational commitment with job attachment in the staff of the Department of Sports and Youth of Arak Province", Applied Research in Sports Science, Education without Borders, 4 (11) 59-44. (in Persian).
Becker, T. E., Billings, R. S., Eveleth, D. M., & Gilbert, N. L. (1996). “Foci and bases ofemployee commitment: Implications for job performance”, Academy of ManagementJournal, 39(2) 464-482.
Butt, A. (2019). The Impact of Psychological Capital on Work Engagement, Affective Organizational Commitment and Burnout, COMSATS University Islamabad, Lahore Campus.
Chen, S. Y., Wu, W. C., Chang, C. S., Lin, C. T., Kung, J. Y., Weng, H. C., ... & Lee, S. I. (2015). Organizational justice, trust, and identification and their effects on organizational commitment in hospital nursing staff. BMC health services research15(1), 1-17.Chughtai, A. (2013). “Linking affective commitment to supervisor to work outcomes”, journal of manage rial psychology, Vol. 28, pp. 606-627.
Cheng, B. S., Jiang, D. Y., & Riley, J. H. (2003). Organizational commitment, supervisory commitment, and employee outcomes in the Chinese context: proximal hypothesis or global hypothesis?. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior24(3), 313-334.
Cohen, J. (1998). Statistical power analysis for the behavioral sciences (second edition), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Eghlidi, F. F. & Karimi, F. (2016). “The relationship between components of work engagement and organizational commitment of female employees of University”, International Journal of Human Resource Studies, 6 (3) 63-73.
Erickson, M. S. (2010). Investigating community impacts of a university outreach program through the lens of service-learning and community engagement, Lowa State University.
Fahimurad, David; Tahmour Aghajani; Nasrullah Ansari Nejad (2019). "Study of the mediating role of job satisfaction in the relationship between attachment styles and organizational commitment in the staff of Shahriar Welfare Office", Job and Organizational Counseling, 11 (41) 158-135. (in Persian).
Fani, Ali Asghar; Ahmad  Issa Khani; Hassan Danaei Fard  (2012). "Explaining the Prerequisites of Belonging to Work Memory and Its Impact on Organizational Commitment", Management Research in Iran, 16 (2) 166-151. (in Persian).
Ghazi Tabatabai, Mahmoud; Abu Ali Vaddahir (2010). Meta-analysis in social and behavioral research, Tehran, Tehran Municipality Office of Social and Cultural Studies. (in Persian).
Ghorbanizadeh, The Face of God (2013). Practical guidance of meta-analysis or CMA2 software, Tehran, Sociologists. (in Persian).
Greenberg, J. & Baron, R.A. (1997). Behavior In Organizations, Prentic-Hall, Inc, 6th Ed.
Hasanpour, Akbar; Gholamreza Memarzadeh; Mona Anbarlooi (2013). "The relationship between the impact and effectiveness of job attitudes and their relationship with employee performance", Development and Transformation Management, (12) 28-21. (in Persian).
Issakhani, Ahmad; Asghar Fani; Hassan Danaei Fard (2013). "Explaining the Prerequisites of Belonging to Work Memory Using a Combined Research Plan", Transformation Management, 5 (10) 24-1. (in Persian).
Junker, N. M., Kaluza, A. J., Häusser, J. A., Mojzisch, A., van Dick, R., Knoll, M., & Demerouti, E. (2021). Is work engagement exhausting? The longitudinal relationship between work engagement and exhaustion using latent growth modeling. Applied Psychology70(2), 788-815.
Keshtakaran, Ali; Zahra Kavousi; Arian Gholipour; Sanaz Sohrabizadeh; Zahra Sharafi (2012).  "Job attachment and its effective factors in nurses of general education hospitals of Shiraz University of Medical Sciences", Journal of Paramedical School of Tehran University of Medical Sciences, 6 (2) 156-147. (in Persian).
Khobro, Mohammad Taqi; Habibullah Saeedi; Ali Safari; Seyed Reza Seyed Javadin (2016). “Spiritual leadership, social capital, and belonging to work; A Study Using the Impact of Islamic Components ", Islamic Management, 24 (4) 136-109.  (in Persian).
Kinman, G., & Wray, S. (2018). Presenteeism in academic employees—occupational and individual factors. Occupational Medicine68(1), 46-50.
Kuijpers, E., Kooij, D. T., & van Woerkom, M. (2020). Align your job with yourself: The relationship between a job crafting intervention and work engagement, and the role of workload. Journal of occupational health psychology25(1), 1.
Li, S., Li, X., & Shi, K. (2010, August). The influence of procedure justice on work engagement: The mediating role of organizational commitment. In 2010 IEEE 2nd Symposium on Web Society (pp. 632-636). IEEE.
Lin, W. Q., Yuan, L. X., Kuang, S. Y., Zhang, X. X., Lu, C. J., Lin, T. T., ... & Wang, P. X. (2020). Work engagement as a mediator between organizational commitment and job satisfaction among community health-care workers in China: a cross-sectional study. Psychology, health & medicine25(6), 666-674.
Little, J.H., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic Reviews and Meta-Analysis, Published by Oxford University Press.
Macaskill, P., Walter, S. D., & Irwig, L. (2001). A comparison of methods to detect publication bias in meta‐analysis. Statistics in medicine20(4), 641-654.
May, D. R., Gilson, R. L., & Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of occupational and organizational psychology77(1), 11-37.
Meshbaki Esfahani, Asghar; Zeinab Rezaei (2014). "Study of the effect of organizational virtue and belonging of work memory on organizational commitment", Management Studies (Improvement and Transformation), 23 (73) 23-1. (in Persian).
Mousavirad, Seyedeh Tahereh; Mohsen Kamani (2018). "The role of work memory in job motivation of physical education teachers in Khomein city", 4th National Conference on Sports Science and Physical Education of Iran, Tehran, Association for the Development of Fundamental Science and Technology. (in Persian).
Perera, H. N., Granziera, H., & McIlveen, P. (2018). Profiles of teacher personality and relations with teacher self-efficacy, work engagement, and job satisfaction. Personality and Individual Differences120, 171-178.
Rezaei Manesh, Behrooz; Jafar Abbaspour (2015). "Meta-analysis of the relationship between quality of work life and organizational commitment", Improvement and Transformation Management Studies, 24 (78) 88-65. (in Persian).
Rosenthal, R., Cooper, H., & Hedges, L. (1994). Parametric measures of effect size. The handbook of research synthesis621(2), 231-244.
Sahu, S., & Pathardikar, A. D. (2014). Job cognition and justice influencing organizational attachment: An assessment through SEM. SAGE Open4(1), 2158244014524210.
Saks, A. M. (2019). “Antecedents and consequences of employee engagement revisited”, Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 6(1), pp. 19-38.
Sartika, D., & Amir, M. T. (2014). The Influence of work engagement toward organizational commitment and turnover intention. Jurnal Bina Manajemen3(01), 41-55.
Taybiyasani, Seyed Mostafa; Mohammad Siavashi; Hossein Amerian (2018). "Designing and fitting a structural model of the effect of justice on job commitment with the mediating role of job attachment in employees of sports federations", Motor and Behavioral Sciences, 2 (1) 60-45. (in Persian).
Van der Voet, J. & Vermeeren, B. (2017). “Change management in hard times: Can change management mitigate the negative relationship between cutbacks and the organizational commitment and work engagement of public sector employees?”, The American Review of Public Administration, 47 (2), pp. 252-230.
Vegas, K. C. (2005). “The Effectiveness of Functional Behavior Assessment Based behavioral Interventions for Reducing Problem Behaviors: A Metaanalysis”, Doctoral Dissertation of Philosophy, University of Utah.
Wertheim, V. V. (2016). The Effect of Organizational Commitment, Organizational Based Self Esteem and Work Engagement on Nurses' Perception of Medication Errors.
‌Yar Mohammadzadeh, Peyman; Ayub Faizi (2015). "The role of job characteristics in job attachment and organizational commitment in the university", Leadership and Educational Management, Islamic Azad University, Garmsar Branch, 6 (2) 153-135. (in Persian).
Yazdani, Narjis; Alireza Khorakian; Fariborz Rahimonia (2017). "The Impact of Organizational Adherence on Deviant Behaviors in the Workplace in the Light of Belonging to Mindfulness and Psychological Capital", Public Management Perspectives, 8 (3) 15-39. (in Persian).