پیشایندهای نگهداشت منابع انسانی با تأکید بر نقش هم-پیوندی شغلی:یک فرا مطالعه آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد، دانشکدة مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران

چکیده

هم‌پیوندی شغلی دیدگاه نوینی در مورد نگهداشت کارکنان است. تحقیقات خارجی اخیر قدرت پیش‌بینی‌کنندگی این ساختار مهم را در مورد ترک خدمت را نشان داده است، با این‌ وجود در مورد منابع خلق و توسعه هم پیوندی شغلی و نیز سهم آن در ماندگاری کارکنان در محیط کاری شناخت کمی وجود دارد. با توجه به‌این‌که نگهداشت کارکنان یکی از پارامترهای کلیدی اندازه-گیری قدرت هر سازمانی است، هدف تحقیق حاضر شناسایی منابع ماندگاری و بکارگیری رویکرد همپیوندی شغلی در درک مکانیزم های ماندگاری کارکنان کلیدی در سازمان است. به این منظور پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و ابزار فرامطالعه آمیخته بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده است و یافته های مطالعات کیفی و کمی را ترکیب نموده است. در این راستا 1560 پژوهش در حوزه همپیوندی شغلی ارزیابی شد، در بخش ارزیابی کیفی مقالات کیفی، کمی، و آمیخته با استفاده از ابزار ارزیابی CASP، GLYNN مقالات معتبر شناسایی و روایی روش فرا مطالعه آمیخته مشخص گردید. در پایان 79 پژوهش انتخاب و با تحلیل محتوی آن‌ها یافته در سه سطح مقوله‌ها، مفاهیم و کدها استخراج، تدوین و سازماندهی شده است. در مجموع 215 کد، 58 مفهوم در پنج بعد فردی/انسانی، اقدامات حمایتی، منابع مرتبط با شیوه رهبری، شغل / محل‌کار و منابع زمینه‌ای به عنوان منابع خلق هم‌پیوندی شغلی و ماندگاری فرد با محیط کاری و سازمانی شناسایی و طبقه‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات