نویسنده = تسلیمی، محمد سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

محمد سعید تسلیمی؛ عباس منوریان؛ مصطفی آشنا