نویسنده = آقااحمدی، قربانعلی
تعداد مقالات: 1
1. فراترکیب(مرور سیستماتیک) متغیرهای مدل پیشران های هوش فرهنگی مدیران در راستای ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jomc.2020.297019.1007985

ابراهیم علیخان گرگانی؛ حسنعلی آقاجانی؛ قربانعلی آقااحمدی؛ مرضیه گرجی پشتی