نویسنده = رضا سپهوند
تعداد مقالات: 3
1. اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز (مورد مطالعه: شرکت های کوچک فرآوری ضایعات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22059/jomc.2020.292975.1007939

رضا سپهوند؛ مسعود سپه وند؛ محسن عارف نژاد؛ امیر هوشنگ نظرپوری


2. اثر فاصلة قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی

دوره 19، شماره 1، بهار 1400، صفحه 47-71

10.22059/jomc.2019.285967.1007847

رضا سپهوند؛ امیر هوشنگ نظرپوری؛ راضیه فعلی