عواملی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران

نویسنده

چکیده

در این مقاله که برگرفته از پژوهشی میدانی در سطح ملی است، ضمن بیان متدولوزی تحقیق در قالب اهداف تحقیق، روش تحقیق، رو ش های گردآوری داده ها، سؤالات تحقیق، جامعه و نمونه آماری و روش های تجزیه و تحلیل داده ها، ادبیات علمی مرتبط با موضوع به طور مختصر بیان گردیده است. در بخش بعدی که چارچوب اصلی مقاله را تشکیل می دهد، ابتدا وضعیت کارآفرینی سازمانی در سازمان های خدمات اجتماعی و فرهنگی بخش دولتی ایران به تفکیک بخشی و منطقه ای تبیین گردیده و سپس با توجه به سؤالأت پژوهشی و متغیرهای مطرح در این سؤالات، ویژگی های کارآفرینانه در عوامل ساختاری، رفتاری و محیطی سازمان های مذکور مورد کاوش قرار گرفته و میزان ارتباط این عوامل و متغیرهای فرعی آن با کارآفرینی در سازمان های اجتماعی و فرهنگی دولتی و اهمیت هر یک از آن ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده است . در بخش پایانی مقاله نیز با توجه به تجزیه علمی که از داده ها واقعی و نگرش به عمل آمده پیشنهاد ها و راهکارهایی برای توسعه کار آفرینی در سازمانهای اجتماعی و فرهنگی دولتی که در برخی زمینه ها برای سازمان های دولتی و خصوصی نیز قابلیت کاربرد دارد ارائه شده است

کلیدواژه‌ها