اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شاهرخ اسدی

مهندسی صنایع دانشیار، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

shahrokh.asadiut.ac.ir
02536166157
0000-0003-1968-0547

h-index: 18  

سردبیر

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

hzareaut.ac.ir
02536166191

مدیر اجرایی

علی احمد روشنائی

کارشناس مسئول امور پژوهشی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
025-36166244

کارشناس نشریه

سمیه سبحانی

کارشناس مجلات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

jomcut.ac.ir
02536166295

ویراستار ادبی

اکرم دژهوست

ویراستار ادبی

dejhoostgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکترکیهان تاج الدینی

بازاریابی - مدیریت استراتژیک Professor, Sheffield Hallam University, UK

www.tajeddini.ch/home/
kayhan.tajeddinifek.lu.se
0000-0002-5087-8212

دکتر حسن یزدی فر

حسابداری و مدیریت Professor of Accounting & Management ,Derby University, UK

h.yazdifarderby.ac.uk
0000-0000-0000-0000

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجتبی اسکندری

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار، دانشگاه امام حسین(ع)

dreskandariiran.ir

دکتر سیدمهدی الوانی

استاد - دانشگاه علامه طباطبایی

jomcut.ac.ir

دکتر علی‌نقی امیری

استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

anamiriut.ac.ir
02536166295

دکتر حسین خنیفر

دکترای مدیریت و برنامه ریزی استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

www.khanifar.ir
khanifarut.ac.ir
025361661158

دکتر علی رضائیان

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

a-rezaeiansbu.ac.ir

دکتر حمید زارع

مدیریت دواتی دانشیار، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

hzareaut.ac.ir
02536166194
0000-0002-6919-649X

دکتر حسن زارعی متین

استاد، دانشگاه تهران

matinut.ac.ir
02536166295

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

a.faghihisrbiau.ac.ir

دکتر داوود فیض

مدیریت، گرایش سیاستگذاری بخش عمومی دانشیار ،دانشگاه سمنان

feiz1353gmail.com

دکتر اسدالله کردنائیج

استاد ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران

naeijmodares.ac.ir

دکتر سیدمحمد محمودی

علوم اطلاعات و ارتباطات (طراحی سیستمها) دانشیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahmoudiut.ac.ir
02536166295