اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیرضا محمدرضائی

زبان و ادبیات عرب رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشیار دانشکده الهیات

amredhaeiatut.ac.ir

سردبیر

دکتر علی نقی امیری

دکتری مدیریت دولتی (توسعه و تطبیق) استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

anamiriatut.ac.ir
025361661158

دبیر اجرایی

علی احمد روشنائی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeatut.ac.ir
025-36166244

کارشناس نشریه

رضا کلیائی

کارشناس مجلات پردیس فارابی دانشگاه تهران

jomcatut.ac.ir
02536166314

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجتبی اسکندری

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار، دانشگاه امام حسین(ع)

dreskandariatiran.ir

دکتر سیدمهدی الوانی

استاد - دانشگاه علامه طباطبایی

jomcatut.ac.ir

دکتر علی‌نقی امیری

استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

anamiriatut.ac.ir
02536166295

دکتر رضا تهرانی

استاد دانشگاه تهران

rtehraniatut.ac.ir

دکتر سیدمحمد محمودی

علوم اطلاعات و ارتباطات (طراحی سیستمها) دانشیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahmoudiatut.ac.ir
02536166295

دکتر غلامرضا جندقی

استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران

jandaghiatut.ac.ir

دکتر حسین خنیفر

دکترای مدیریت و برنامه ریزی استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

www.khanifar.ir
hkhnifaratut.ac.ir
025361661158

دکتر علی رضائیان

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

a-rezaeianatsbu.ac.ir

دکتر حسن زارعی متین

استاد، دانشگاه تهران

matinatut.ac.ir
02536166295

دکتر سیدرضا سیدجوادین

مدیریت منابع انسانی استاد،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

rjavadinatut.ac.ir

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

a.faghihiatsrbiau.ac.ir

دکتر داوود فیض

مدیریت، گرایش سیاستگذاری بخش عمومی دانشیار ،دانشگاه سمنان

feiz1353atgmail.com

دکتر اسدالله کردنائیج

استاد ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران

naeijatmodares.ac.ir

دکتر رحمت الله قلی‌پور سوته

مدیریت دولتی استاد ،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

rgholiporatut.ac.ir