اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

hzareaut.ac.ir
02536166191

سردبیر

دکتر علی نقی امیری

دکتری مدیریت دولتی (توسعه و تطبیق) استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

anamiriut.ac.ir
025361661158

مدیر اجرایی

علی احمد روشنائی

پردیس فارابی دانشگاه تهران

aa_roshanaeeut.ac.ir
025-36166244

کارشناس نشریه

رضا کُلیائی

کارشناس مجلات پردیس فارابی دانشگاه تهران

jomcut.ac.ir
02536166314

ویراستار ادبی

اکرم دژهوست

ویراستار ادبی

dejhoostgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجتبی اسکندری

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار، دانشگاه امام حسین(ع)

dreskandariiran.ir

دکتر سیدمهدی الوانی

استاد - دانشگاه علامه طباطبایی

jomcut.ac.ir

دکتر علی‌نقی امیری

استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

anamiriut.ac.ir
02536166295

دکتر سیدمحمد محمودی

علوم اطلاعات و ارتباطات (طراحی سیستمها) دانشیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahmoudiut.ac.ir
02536166295

دکتر غلامرضا جندقی

استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران

jandaghiut.ac.ir

دکتر حسین خنیفر

دکترای مدیریت و برنامه ریزی استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران

www.khanifar.ir
khanifarut.ac.ir
025361661158

دکتر علی رضائیان

استاد، دانشگاه شهید بهشتی

a-rezaeiansbu.ac.ir

دکتر حسن زارعی متین

استاد، دانشگاه تهران

matinut.ac.ir
02536166295

دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

a.faghihisrbiau.ac.ir

دکتر داوود فیض

مدیریت، گرایش سیاستگذاری بخش عمومی دانشیار ،دانشگاه سمنان

feiz1353gmail.com

دکتر اسدالله کردنائیج

استاد ،دانشگاه تربیت مدرس، تهران

naeijmodares.ac.ir

دکتر رحمت الله قلی‌پور سوته

مدیریت دولتی استاد ،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

rgholiporut.ac.ir