اهداف و چشم انداز

 

هدف کلی، انعکاس مطالعات مربوط به مولفه‌های فرهنگ سازمانی ، مدیریت منابع انسانی و استراتژی‌های کسب و کار جهت بالا بردن آگاهی‌ها و تجارب لازم بومی برای مدیران ، پژوهشگران، دانشجویان و دست اندرکاران صنایع و سازمان‌ها با حفظ مبانی ارزشی و جایگاه بایسته جمهوری اسلامی ایران در صحنه مدیریت سازمانی جهان می باشد.

           

محورهای موضوعی فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی

 

1 -ارائه مدل بومی فرهنگ سازمانی در سازمان های دولتی و خصوصی

2 -آسیب شناسی مدیریت فرهنگ سازمانی

            - آسیب شناسی تکریم ارباب رجوع

            - آسیب شناسی شاخص های کارمند توسعه یافته

            - آسیب شناسی فرهنگ سازمانی و اشتغال زنان

            - آسیب شناسی فرهنگ سازمانی و دستابی به مولفه های اسناد بالادستی و اسناد چشم انداز

            - آسیب شناسی فرهنگ سازمانی و فساد اداری

            - آسیب شناسی فرهنگ سازمانی و مقوله شفافیت سازمانی

            - بدبینی سازمانی ، علت شناسی و راحل کاوی

            - علل عدم موفقیت سازمانهای بومی در ارایه خدمات

3 -بررسی مدل های مدیریت فرهنگ سازمانی در کشور های منتخب

4 -بررسی نحوه ارتباط دانشگاه و صنعت

5 -فرهنگ سازمانی

            - چالشهای فرهنگ سازمانی

            - طراحی و تبیین مدلهای رایج فرهنگ سازمانی و بومی سازی برخی مدلها

            - فرهنگ سازمانی و جو سازمانی

            - فرهنگ سازمانی و رهبری سازمانی

            - فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری

            - فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی

            - فرهنگ سازمانی و شهروند سازمانی

            - فرهنگ سازمانی و کار آفرینی

            - فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد

            - فرهنگ سازمانی و معنویت

- فرهنگ سازمانی و مولفه هایی مانند عدالت ، نوآوری ، وفاداری ، فلات شغلی، گرانباری شغلی، کم باری شغلی،  اخلاق ، پاسخ گویی...

6 -مدیریت فرهنگ سازمانی در عصر مجازی

7 -مدیریت فرهنگ سازمانی - دین و ایدئولوژی

            - مدیریت فرهنگ سازمانی اسلامی

            - مدیریت فرهنگ سازمانی در احادیث و روایات

            - مدیریت فرهنگ سازمانی در نص ( قرآن کریم)

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و ارزش های شغلی کارکنان

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و فلسفه وجودی سازمانها

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و مدیریت اسلامی

8 -مدیریت فرهنگ سازمانی و اصلاحات سازمانی در هزاره سوم

9 -مدیریت فرهنگ سازمانی و آینده پژوهی

10 -مدیریت فرهنگ سازمانی و انسان توسعه یافته

11 -مدیریت فرهنگ سازمانی و تئوری های نوین مدیریت

12 -مدیریت فرهنگ سازمانی و عصر پسا مدرن

13 -مدیریت فرهنگ سازمانی و عناصر سازمانی

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و اخلاق کار و منشورهای اخلاقی

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و استاندارد های شغلی

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و بازار یابی سبز

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و تناسب شغل و شاغل

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و شایسته سالاری

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و عملکرد مدیران

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ، استعداد یابی، مزیت رقابتی سازمان

            - مدیریت فرهنگ سازمانی و نوآوری و خلاقیت

14 -مدیریت فرهنگ سازمانی و کاهش فساد اداری

15 -مدیریت فرهنگ سازمانی و مقوله ( Bench Marking)

16 -مدیریت فرهنگ سازمانی و نظام پیشنهادات

17 -مدیریت منابع انسانی

            - تئوریهای نوین مدیریت منابع انسانی

            - دیدگاههای نوین انگیزش در مدیریت منابع انسانی

            - طراحی مدلهای نوین اداری سازمانها با محوریت منابع انسانی

            - مدیریت منابع انسانی در عصر تغییر

            - مدل ها و راهکار های جدید جذب ، آموزش ، باآوری و نگهداشت منابع انسانی

18 -مناسبات بین مدیریت فرهنگ سازمانی و روش های تحقیق کیفی