اعتماد درون سازمانی و بررسی وضغیت موجود سازمان های اجرایی کشور

نویسندگان

چکیده

در بسیاری از نگرش ها، مفاهیمی که در مورد اعتماد سازمانی و بین فردی وجود دارد محققان بر این نکته تاکید دارند که کارکنان باید احساس کنند که مدیرانشان قابل اعتماد هستند. محققان زیادی از رشته های متنوع بر روی این مسأله توافق دارند که وجود اعتماد در سازمان دارای مزایای زیادی است. این مقاله اطلاعاتی را در مورد اعتماد درون سازمانی ارائه می کند، پیامدهای مثبت، منفی آن را به همراه سه گام اساسی برای ایجاد اعتماد در سازمان بررسی می کند و نتسان می دهد که اعتماد یک عنصر اساسی برای مدیریت تغییر اثربخشی و نهایتآ موفقیت سازمان است.

کلیدواژه‌ها