تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ساختار نیروی کار

نویسنده

چکیده

فناوری، کاربرد علم در حوزه فنون و مهارت های کاربردی است و منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی را به کالأ، خدمات تبدیل می کند. فناوری را می توان ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار دانست، نرم افزار خود دارای سه جزء انسان افزار، أطلاعات افزار و سازمان افزار است. اطلاعات افزار یا فناوری اطلاعات از اجزای مهمی است که توجه بسیاری از کشورها را در دو دهه اخیر به خود جلب نموده است. زیرا در عصر حاضر فناو ری اطلاعات به عنوان بستر و ابزاری قدرتمند به شمار می آید که می تواند تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شگرفی بر جای گذارد.
مقاله ای که پیش رو دارید، خلاصه تحقیقی است که به بررسی بخشی از تأثیرات فوق پرداخته است: "تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار نیروی کار، ساختار مشاغل و ساختار سازمانی ".
برای این منظور به طرح فرضیاتی پرداخته که در آن تاثیر فناوری اطلاعات بر ترکیب نیروی کار تولید مشاغل جدید ساختار سازمانی و کار آفرینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها