نگاهی جامع به خود کنترلی دو سازمان

نویسنده

چکیده

از جمله مبانی نظری راجع به کنترل، که امروزه توسعه زیادی یافته است و بر آن تاکید
می گردد. این است که در "فرآیند کنترل سازمانی " محور اصلی باید خود کنترلی یا" کنترل خود" باشد. در همین جهت در این مقاله سطوح مختلف در فرآیند کنترل، منابع گوناگونی که بر فعالیت های کنترلی نظارت می کنند و همچنین متغیرهای اقتضایی متناسب با منابع کنترل، مورد بررسی قرار گرفته و تلاش گردیده است که بر ضرورت وجود دیدگاهی جامع نسبت به کنترل در سازمان تأکید نماید؛ دیدگاهی که بر مبنای آن، به همان میزان که مکانیز!های کنترل بیر، نی مورد توجه قرار می گیرند، بر کنترل درونی و یا کنترل خود و تناسب و هماهنگی بین این دو نوع در هر موقعیت خاص، هم تأکید می گردد.

کلیدواژه‌ها