تحلیل عوامل مؤثر در کارآ فرینی دانش آموختگان دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

در عصر پیچیده، رقابتی و نامطمئن جهانی شدن، تنها از طریق استفاده از نتایج پزوهش هاست که می توان راه حل ها و راهنمایی های لازم را برای حل مسائل مورد نیاز جامعه کشف، ارائه نمود. از آن جا که کارآفرینی به عنوان یک عامل کلیدی رشد، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها شناخته شده است، پژوهش های مرتبط با آن، وأجد أهمیت بسیار است. این پزوهش یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با کارآفرینی، یعنی رابطه و همبستگی بین ویژگی های تحصیلی، مدیریتی، محیطی، جمعیت شناختی و روان شناختی دانش آموختگان و میزأن کارآفرینی آنان را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. بدین منظور، ابتدا خلاصه ای از مفاهیم و یافته های بنیادی 50 سال اخیر، در خصوص کارآفرینی ارائه و سپس نقش هر یک أز این مؤلفه ها در پیش بینی میزان کارآفرینی فارخ التحصیلان دانشگاهی، مشخص گردیده أست. در انجام این پژوهش از روش های تحقیق و همبستگی استفاده شده است . همچنین گرد آوری اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای و پرسش نامه
84 سوالی ( در مجموع با زیر پرسش ها 165 سوال ) بوده و مورد بررسی جامعه ( متشکل از دانش آموختگان شش رشته از شش دانشکده دشگاه تهران در سال های 1370 تا 1380 در مقطع کارشناسی ) 2819 نفر و حجم نمونه 315 نفر و حجم نمونه باز آزمایی 30 نفر بوده است . برای این منظور داده های فارغ التحصیلان گرد آوری گردیده است آن گاه با استفاده از روش های آماری رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر و روش لیزرل به طراحی مدل پرداخته شده است .

کلیدواژه‌ها