شناسایی موانع رفتاری کارآفرینی‌سازمانی در سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای روش‌شناسی کیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه رمز بقا و توان ارزش‌آفرینی سازمان‌ها در گرو تفکر خلاق و نوآورانه و درک فرصت‌های محیطی و بهره‌برداری از این فرصت‌هاست. پژوهش حاضر تلاشی در جهت شناسایی موانع رفتاری سازمان، که توسعه کارآفرینی سازمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند می‌باشد، که طی آن ابتدا به بیان موانع رفتاری گوناگون کارآفرینی سازمانی از دیدگاه صاحب‌نظران مختلف پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از روش کیو در صدد شناسایی ذهنیت‌های گوناگون مدیران خبره سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) در ارتباط با موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در این سازمان می‌باشیم و با حجم نمونه 57 نفر و با توزیع پرسش‌نامه کیو(با آلفای کرونباخ 95درصد) به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است.
نتایج تحلیل عاملی نشان می‌دهد که مدیران معاونت بازرگانی سازمان هما مدعی هستند که مهم‌ترین موانع رفتاری کارافرینی سازمانی عدم برنامه‌ریزی کافی، گرایش به آزمون و خطا(تجربه) و تمایل به سودهای کوتاه‌مدت است، درحالی‌که مدیران معاونت برنامه‌ریزی و خدمات مدیریت سازمان هما مدعی هستند که عدم شراکت کارکنان در سود حاصل از خلاقیتشان، ارتقای افراد سازگار و تأکید بر نتایج از موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در این سازمان است و مدیران معاونت آموزش و بهسازی منابع انسانی سازمان هما، مدعی هستند که کنترل شدید و رسمی مدیران، فرهنگ مدیریت وظیفه‌ای در سازمان و گرایش سازمان به تخصص‌گرایی کارکنان مهم‌ترین موانع رفتاری کارافرینی سازمانی در سازمان هما به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها