شناسایی مؤلفه‌های شادی فردی و سازمانی و سنجش وضعیت این مؤلفه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ضرورت پرداختن به مقوله نشاط و عوامل ایجادکننده آن در سازمان‌ها از آنجا ناشی می‌شود که شادی از یک طرف عواطف مثبت پرسنل را افزایش داده و از طرفی با کاهش عواطف منفی، باعث افزایش بهره‌وری خواهد شد. در این راستا، تحقیق حاضر درصدد است تا به بررسی سطح شادی در یکی از سازمان‌های پژوهشی بپردازد. بدین منظور پس از مطالعه ادبیات تحقیق، مولفه‌های شادی شناسایی گردیده و مورد تایید خبرگان قرار گرفت و پرسش‌نامه شادی در بین کارکنان توزیع گردید و با کمک نرم‌افزار spss وضعیت مولفه‌های مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، وضعیت شادی در سازمان مذکور در حد متوسط ارزیابی گردید و راه‌کارهای پیشنهادی جهت بهبود وضعیت شادی در این سازمان ارایه شد.

کلیدواژه‌ها