بررسی و توصیف تحقیقات منتخب در حوزه مدیریت بازاریابی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران

2 افخمی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تحقیقات صورت گرفته شده در حوزه مدیریت بازاریابی در چند سال اخیر است. خلا وجود تحقیقی که جهت‌دهی تحقیقات اخیر در دانشگاه‌های ایران را نشان دهد، بیش از پیش احساس می‌شد. برای انجام این مهم ابتدا مدل جامعی که تمام فضای مدیریت بازاریابی را در بر داشته باشد تهیه و مورد بررسی برخی خبرگان این حوزه قرار گرفت. در مرحله بعد اطلاعات 340 مقاله پذیرفته شده داوری شده از 21 کنفرانس داخلی در حوزه مدیریت بازاریابی از سال‌های 1384 تا تابستان 1388، شامل عنوان مقاله، نام محققان، جنسیت، تحصیلات، آخرین محل و رشته تحصیلی (دانشکده‌های اعضای هیأت علمی)، کلمات کلیدی و هم‌چنین نام و سال کنفرانس گردآوری شد و سپس با توجه به عنوان و کلمات کلیدی، هر مقاله به حداکثر 3 حوزه مدل تخصیص داده شد. در نهایت با استفاده از فراتحلیل کیفی و آمار توصیفی به تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو حوزه جمعیت شناختی محققان و توزیع ارجاعات در فضای مدیریت بازاریابی پرداخته شد. در زمینه سهم دانشگاه‌ها در تحقیقات از 560 تحقیق مربوط به دانشگاه‌های کشور، بیش‌ترین میزان محقق در کشور مربوط به دانشگاه تربیت مدرس به مقدار 88 نفر می‌باشد. از 561 ارجاع موضوعی، در سطح اصلی، فلسفه و مفاهیم بازاریابی با 193 ارجاع بیش‌ترین و مدیریت تلاش‌های بازاریابی با 23 ارجاع کم‌ترین توجه محققان را به خود اختصاص داده بودند.

کلیدواژه‌ها