بررسی رابطة الگوی تبادل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با بررسی رابطة الگوی تبادل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی و نیز نقش واسطه­ای توانمندسازی روان­شناختی و تعهد سازمانی انجام گرفت. نمونة آماری پژوهش حاضر 250 نفر از کارکنان شرکت بهره­برداری نفت و گاز مارون است که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های تبادل رهبر-عضو، توانمندسازی روان­شناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است. داده­ها از طریق روش مدل­سازی معادلات ساختاری و بوت­استرپ تحلیل شد. تحلیل­های مدل­سازی معادلات ساختاری برازندگی الگوی پیشنهادی را تدیید کرد. نتایج حاکی از اثر مثبت مستقیم الگوی تبادل رهبر-عضو بر رفتار شهروندی سازمانی و اثر مثبت غیرمستقیم این متغیر از طریق توانمندسازی روان­شناختی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی است. با توجه به نتایج به­دست­آمده یکی از روش­های ترغیب کارکنان برای درگیری در رفتارهای فرانقش و انجام رفتار شهروندی سازمانی تقویت کیفیت ارتباطات رهبران و سرپرستان سازمان با کارکنان است.

کلیدواژه‌ها