بررسی رابطة معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و درگیرشدن در کار (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه شاهد، تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای امروز که دنیای سازمان‌ها است، با به­وجود آوردن معنویت در محیط‌های کاری، کارکنان به تلاش و کوشش تمایل زیادی دارند و بیش­تر با اهداف سازمان و مأموریت آن عجین می‌شوند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطة معنویت در محیط کار با درگیرشدن در کار انجام گرفته است. نمونة پژوهش را 160 نفر از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان قم تشکیل می‌دهند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است. برای سنجش متغیرهای تحقیق، پرسشنامة معنویت در محیط کار میلیمن و پرسشنامة درگیرشدن در کار سالانوا، به­کار گرفته شد. نتایج به­دست­آمده از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان­دهندة رابطة مثبت و معنادار ابعاد معنویت در کار با درگیرشدن در کار در سازمان فوق بود و فرضیة اصلی پژوهش تأیید شد. از آنجا که رابطة معنویت در کار با درگیرشدن در کار به خوبی مشخص شده است، کاربرد معنویت در محیط کار و نحوة به­کارگیری آن، برای افزایش درگیرشدن کارکنان در کار، ضروری است. همچنین، در این راستا پیشنهاد‌هایی برای مدیران و مسئولان سازمان بیان شد.

کلیدواژه‌ها