تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه در دهة گذشته، تحقیق در زمینة رفتارهای شهروندی سازمانی در حوزه­های مختلف، به طور چشمگیری گسترش یافته است، دربارة رفتارهای شهروندی سازمانی در حوزة سیستم­های اطلاعاتی شناخت اندکی وجود دارد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم­های اطلاعاتی سازمان است. مدل تحقیق شامل روابط میان سازه­های رفتارهای شهروندی سازمانی، یعنی نوع­دوستی، وظیفه­شناسی، ادب، حسن شهروندی و جوانمردی، و متغیرهای موفقیت سیستم­­های اطلاعاتی از جمله کیفیت اطلاعات، بازده کاری و نوآوری در فناوری اطلاعات پیشنهاد شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه است. جامعة آماری تحقیق حاضر کلیة سازمان­های تولیدی و خدماتی است که سیستم­های اطلاعاتی در پیشبرد اهداف سازمان به­کار می­گیرند. نمونه­ای به روش نمونه­گیری دردسترس در دو مرحله انتخاب شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ و از نظر نحوة گردآوری داده­­ها، توصیفی/ همبستگی است. به منظور تجزیه­وتحلیل داده­ها مدل­سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر انجام گرفت. ابتدا، مدل اندازه­گیری بررسی شد. سپس، مدل مفهومی تحقیق در جامعة آماری برازش شد. طبق نتایج تحلیل مسیر در مدل تحقیق، تمامی روابط تأیید شد، بجز تأثیر نوع­دوستی و ادب بر بازده سیستم که معنادار تشخیص داده نشد. در نهایت، مدل نهایی تحقیق طراحی شد و پیشنهادهایی بر مبنای نتایج تحقیق مطرح شد.

کلیدواژه‌ها