تأثیر مؤلفه‌های سرمایة فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعة روستایی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

کارآفرینی سازمانی، نقش کلیدی در موفقیت سازمان­ها و شرکت­ها دارد. از سویی دیگر، از عوامل متعدد تأثیرگذار بر توسعة کارآفرینی سازمانی، سرمایة فکری است که یکی از ارزش­افزاترین منابع سازمان­ها و عاملی اساسی در نهادینه­کردن و توسعة کارآفرینی سازمانی است. از این­رو، هدف اصلی این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی تأثیر مؤلفه­های سرمایة فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی است. جامعة آماری تحقیق، تمامی اعضای شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان زنجان است (301=N) که با توجه به جدول بارتلت و همکاران، 207 نفر به روش نمونه­گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه­های استاندارد است. روایی صوری پرسشنامه با نظر گروهی از متخصصان، و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق از طریق برآورد مدل اندازه­گیری و پس از اعمال اصلاحات تأیید شد. طبق نتایج تحقیق، هر سه فرضیة اصلی تحقیق تأیید شد و هر یک از مؤلفه­های سرمایة فکری، شامل مؤلفه­های انسانی، ساختاری و رابطه­ای اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته دارند و در مجموع، 62 درصد از واریانس کارآفرینی سازمانی شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان را تبیین کرد. با توجه به یافته­های پژوهش، افزایش سرمایة فکری در شرکت­ها به تقویت و توسعة کارآفرینی سازمانی شرکت­های خدمات کشاورزی منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها