الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد جهادی (مورد مطالعه: دفاع مقدس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ‌ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ‌ایران

چکیده

به‌دلیل آنکه جنگ هستی یک ملت را تهدید می‌کند، در جوامع مختلف همواره باعث بازتولید افق­های دانشی جدید در آن جامعه شده است، از جمله می­توان به دانش مدیریت اشاره کرد. از دیگر سو، فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان را می‌توان از عوامل اصلی موفقیت یا شکست آن برشمرد. در این نوشتار با مطالعه و بررسی فرهنگ تشکیلاتی حاکم بر رزمندگان کشور در دوران دفاع مقدس و تجزیه‌وتحلیل آن، به الگویی از فرهنگ سازمانی مطلوب برای سازمان­های ایرانی با الگوگیری از مدل سه‌سطحی ادگار شاین دست می­یابیم. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل مقوله­های حاصل از مطالعة کتابخانه­ای و اسناد و نیز مصاحبه­های عمیق انجام‌گرفته بوده است. نتایج نشان داد الگوی فرهنگ سازمانی جهادی در مبنایی­ترین سطح خود، یعنی سطح باورها، مفروضات و ارزش­های غایی، می­تواند در همة دوره­ها منشأ تحول و پیشرفت سازمان‌های کشور باشد، هر چند در سطح نمودها، مصنوعات و ارزش­های ابزاری به اقتضای هدف و نوع سازمان متفاوت است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


شاین، ادگار (1383). مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری. ترجمة برزو فرهی بوزنجانی و ‌شمس­الدین نوری نجفی، تهران، سیمای جوان.
ایران­زاده، سلیمان (1374). «نقش فرهنگ در بهبود رفتار کار». مجلة تدبیر، شماره 53.
رضاییان، علی (1380). مدیریت رفتار سازمانی. تهران، سمت.
دفت، ریچارد ال (1392). تئوری سازمان و طراحی ساختار. ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
شنایدر سوزان سی؛ بارسو، ژان لویی (1382). مدیریت در پهنة فرهنگ­ها. ترجمة سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران، دفتر نشر پژوهش­های فرهنگی.
غفاریان، وفا؛ کیانی، غلامرضا (1387). استراتژی اثربخش، تهران، نشر فرا.
فرهنگی، علی­اکبر (1380). «مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی». دانش مدیریت، شماره 55.
گنجعلی، اسدالله (1383). طراحی و تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد مشتری­مداری در دانشگاه امام صادق علیه­السلام. پایان­نامة کارشناسی ارشد، تهران، رشتة مدیریت بازرگانی، دانشگاه امام صادق (ع).
معتمدنژاد، کاظم (1387). «مبانی و اصول تبلیغات سیاسی». رسانه، سال نوزدهم، شماره 3.
Appelbaum, Steven H; Hebert, Danielle; leroux, Sylvie (1999). “Empowerment, Power, Culture and leadership”. Journal of Workplace Learning: Employee counseling today , 11(1) , P .239
Arthur, Sharplin ( 1985). Strategic management. New York, Mc Grow Hill.
Braun, Virginia; Clarke, Victori. (2006) “Using thematic analysis in Psychology”. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Daft, Richard L. (1992). Organization Theory and Design. West publishing company.
Gordon, George G. (1991). “Industry Determinates of Organizational Culture”. Academy of management review,  10(2), 396-415.
Harvard Business review
Hatch, Mary Jo. (1993). The Dynamics of Organizational Culture. Academi of Management Review
Hatch, Mary Jo. (1997).Organization Theory. UK, Oxford University Press
Schein, Edgar H. (1985). Organization culture and leadership. San Farancisco, Jossey-Boss Inc.
Weihrich, Heinz; Koontz, Harold (2004). Management, A global perspective. 11th edition, , Singapore, London, McGraw-Hill.
Weihrich, Henz; Koonts, Harold (1992). Management, A global Prespective, 11th edition