الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد جهادی (مورد مطالعه: دفاع مقدس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ‌ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ‌ایران

چکیده

به‌دلیل آنکه جنگ هستی یک ملت را تهدید می‌کند، در جوامع مختلف همواره باعث بازتولید افق­های دانشی جدید در آن جامعه شده است، از جمله می­توان به دانش مدیریت اشاره کرد. از دیگر سو، فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان را می‌توان از عوامل اصلی موفقیت یا شکست آن برشمرد. در این نوشتار با مطالعه و بررسی فرهنگ تشکیلاتی حاکم بر رزمندگان کشور در دوران دفاع مقدس و تجزیه‌وتحلیل آن، به الگویی از فرهنگ سازمانی مطلوب برای سازمان­های ایرانی با الگوگیری از مدل سه‌سطحی ادگار شاین دست می­یابیم. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل مقوله­های حاصل از مطالعة کتابخانه­ای و اسناد و نیز مصاحبه­های عمیق انجام‌گرفته بوده است. نتایج نشان داد الگوی فرهنگ سازمانی جهادی در مبنایی­ترین سطح خود، یعنی سطح باورها، مفروضات و ارزش­های غایی، می­تواند در همة دوره­ها منشأ تحول و پیشرفت سازمان‌های کشور باشد، هر چند در سطح نمودها، مصنوعات و ارزش­های ابزاری به اقتضای هدف و نوع سازمان متفاوت است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • شاین، ادگار (1383). مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری. ترجمة برزو فرهی بوزنجانی و ‌شمس­الدین نوری نجفی، تهران، سیمای جوان.
 • ایران­زاده، سلیمان (1374). «نقش فرهنگ در بهبود رفتار کار». مجلة تدبیر، شماره 53.
 • رضاییان، علی (1380). مدیریت رفتار سازمانی. تهران، سمت.
 • دفت، ریچارد ال (1392). تئوری سازمان و طراحی ساختار. ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 • شنایدر سوزان سی؛ بارسو، ژان لویی (1382). مدیریت در پهنة فرهنگ­ها. ترجمة سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران، دفتر نشر پژوهش­های فرهنگی.
 • غفاریان، وفا؛ کیانی، غلامرضا (1387). استراتژی اثربخش، تهران، نشر فرا.
 • فرهنگی، علی­اکبر (1380). «مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی». دانش مدیریت، شماره 55.
 • گنجعلی، اسدالله (1383). طراحی و تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد مشتری­مداری در دانشگاه امام صادق علیه­السلام. پایان­نامة کارشناسی ارشد، تهران، رشتة مدیریت بازرگانی، دانشگاه امام صادق (ع).
 • معتمدنژاد، کاظم (1387). «مبانی و اصول تبلیغات سیاسی». رسانه، سال نوزدهم، شماره 3.
  • Appelbaum, Steven H; Hebert, Danielle; leroux, Sylvie (1999). “Empowerment, Power, Culture and leadership”. Journal of Workplace Learning: Employee counseling today , 11(1) , P .239
  • Arthur, Sharplin ( 1985). Strategic management. New York, Mc Grow Hill.
  • Braun, Virginia; Clarke, Victori. (2006) “Using thematic analysis in Psychology”. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
  • Daft, Richard L. (1992). Organization Theory and Design. West publishing company.
  • Gordon, George G. (1991). “Industry Determinates of Organizational Culture”. Academy of management review,  10(2), 396-415.
  • Harvard Business review
  • Hatch, Mary Jo. (1993). The Dynamics of Organizational Culture. Academi of Management Review
  • Hatch, Mary Jo. (1997).Organization Theory. UK, Oxford University Press
  • http://en.wikipedia.org/wiki/American_propaganda_during_World_War_II
  • http://www.phpsimplex.com/en/history.htm 2013
  • Schein, Edgar H. (1985). Organization culture and leadership. San Farancisco, Jossey-Boss Inc.
  • Weihrich, Heinz; Koontz, Harold (2004). Management, A global perspective. 11th edition, , Singapore, London, McGraw-Hill.
  • Weihrich, Henz; Koonts, Harold (1992). Management, A global Prespective, 11th edition