شناسایی، اعتباریابی و رتبه‌بندی ابعاد جذابیت‌های برند کارفرما (مورد مطالعه: جویندگان کار در شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس‌‌ارشد مدیریت منابع انسانی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

بخش اعظم ارزش‌های پیشنهادی کارفرمایان در بازار کار، از طریق نوع خاصی از برند با عنوان «برند کارفرما» به ایجاد تصویری جذاب از کارفرما و درخواست کار از سوی جویندگان کار منجر می‌شود. پژوهش حاضر با اولویت‌بندی جذابیت‌های برند کارفرما، پیشنهادهایی در زمینة برندسازی کارفرما مطرح کرده است. این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و به روش کمی اجرا شده است. جامعة آماری جویندگان کار در شهر قم هستند که از بین آن‌ها 273 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‌‌­ها، پرسشنامة استاندارد برتون است. داده‌های جمع‎آوری‎شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد 21 گویه از جذابیت‌های برند کارفرما در شش بعد شامل ارزش‌های نوآوری، آموزشی، توسعة شخصی، انسان‌مداری، اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند. ابعاد به‌دست‌آمده با آزمون فریدمن رتبه‌بندی شد که نتایج تفاوت‌های معناداری را بین اهمیت ابعاد مختلف برند کارفرما نشان داد. در این بین ارزش‌های اقتصادی در بالاترین سطح اهمیت و ارزش‌­های انسان‌مداری در پایین‌ترین سطح قرار می‌گیرند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


.ابوالعلایی، بهزاد (1390). شرکت‌های موفق جهان چگونه استخدام می‌کنند: راهنمای مدیران برای جذب و استخدام بهترین‌ها. چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
2. حافظ‌نیا، محمدرضا (1392). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی (تجدید نظر اساسی با اضافات). چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات سمت.
3.رحیمیان، اشرف (1392). برند کارفرما؛ راهبردی نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی. دوفصل‌نامة پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شمارة دوم، صفحات 150-127.
4.زارعی‌متین، حسن (1393). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته. چاپ اول، ویراست دوم، تهران، نشر آگه.
5. طهماسبی، رضا؛ قلی‌پور، آرین؛ جواهری‌زاده، ابراهیم (1391). «مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی». پژوهش‌های مدیریت عمومی، دورة پنجم، شمارة 17، صفحات 26-5.
6.قلی‌پور، آرین؛ آغاز، عسل (1393). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2): سیستم حقوق و مزایا. چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
7.مقیمی، سیدمحمد (1393). مبانی سازمان و مدیریت. چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه دانش.
8. Alnıaçık, Esra; Alnıaçık, Omit (2012). "Identifying dimensions of attractiveness in employer branding: effects of age, gender, and current employment status". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 1336-1343.‏
9.Ambler, T.; Barrow, S. (1996). "The employer brand". Journal of Brand Management, 4(3), 185-206.
10. Backhaus, K.; Tikoo, S. (2004). “Conceptualizing and researching employer branding”. Career development international, 9(5), 501-517.
11..Berthon, P.; Ewing, M.; Hah, L. L. (2005). "Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding". International Journal of Advertising, 24(2), 151-172.     
12. Heilmann, P.; Saarenketo, S.;, Liikkanen, K. (2013). "Employer branding in power industry". International Journal of Energy Sector Management, 7(2), 283-302.
13.Kuşçu, A.; Yolbulan Okan, E. (2010). "An exploratory study on the dımensıons of employer brandıng". Temmuz, 34(9), 119-130.‏
14.Schlager, T.; Bodderas, M.; Maas, P.; Cachelin, J. L. (2011). "The influence of the employer brand on employee attitudes relevant for service branding: an empirical investigation". Journal of Services Marketing, 25(7), 497-508.
15.Sivertzen, A. M.; Ragnhild Nilsen, E.; H. Olafsen, A. (2013). "Employer branding: employer attractiveness and the use of social media". Journal of Product & Brand Management, 22(7), 473-483.‏