هوش فرهنگی و رابطة آن با انگیزة توفیق‌طلبی مدیران شرکت مخابرات استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، سبزوار، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت و رسانه، دانشگاه پیام نور ری، تهران، ایران

چکیده

مدیران مناسب سازمان‌های امروزی، مدیرانی هستند که علاوه بر برخورداربودن از مهارت‌های فردی و تکنیکی بالا، از هوش فرهنگی و عاطفی مناسبی نیز برخوردار باشند، بنابراین، هدف این تحقیق، مطالعة رابطة هوش فرهنگی با انگیزة توفیق‌طلبی مدیران در شرکت مخابرات استان خراسان رضوی است. تحقیق حاضر با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی– همبستگی است. جامعة آماری کارکنان شرکت مخابرات منطقة استان خراسان رضوی  بود و نمونه‌ای به حجم 60 نفر  براساس فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. دو پرسشنامه برای سنجش هوش فرهنگی و ویژگی توفیق‌طلبی به‌کار گرفته شد. با اجرای آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه فرضیه‌‌های تحقیق آزمون شد. یافته‌ها نشان داد، میان الگوی چهارعاملی هوش فرهنگی (شامل هوش شناختی، هوش فراشناختی، هوش انگیزشی و هوش رفتاری) و انگیزة توفیق‌طلبی مدیران رابطه وجود دارد. همچنین، از میان چهار بعد هوش فرهنگی، ابعاد رفتاری و انگیزشی در سطح تشخیص 05/0 با توفیق‌طلبی رابطة علی نشان دادند. نتایج این تحقیق می‌تواند در شناسایی ویژگی‌های مورد نیاز برای افرادی که در تعامل‌های چندفرهنگی درگیرند، به‌کار گرفته شود و ایدة جدیدی برای مطالعه‌های دانشگاهی و تجربه‌های عملی در حوزة فرهنگ مطرح کند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. احمدپور داریانی، محمود (1384). کارآفرین: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: انتشارات پردیس.
2. آقاپیروز، علی، خدمتی، ابوطالب، شفیعی، عباس، و بهشتی‌نژاد، سید محمود (1383). مدیریت در اسلام. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
3. تسلیمی، محمدسعید، قلی‌پور، آرین، وردی‌نژاد، فریدون، و من آلآقا، میترا (1388). ارائة راهکارهایی برای ارتقای هوش فرهنگی مدیران دولتی در امور بین‌المللی. پژوهش‌هایمدیریت، سال 2، شمارة 4، صفحات 57-29.
4. رابینز، استیفن (1385). مبانی رفتار سازمانی. ترجمة قاسم کبیری، ناصر اشتری، و فریبا نوری مجد. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
5. فیاضی، مرجان (1385). هوش فرهنگی نیاز مدیران در قرن تنوع. ماهنامةتدبیر، شمارة 172، صفحات 43-41.
6. فاطمی، سید محسن (1385). انواع هوش، انجمنروابطعمومیایران. قابل دسترس در: www. Persianblog. ir
7. نائیجی، محمدجواد، و عباسعلی‌زاده، منصوره (1390). هوش فرهنگی و رابطة آن با ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران سازمان‌های غیرانتفاعی در ایران. توسعةکارآفرینی، سال 3، شمارة 33، صفحات 44-27.
8. نائیجی، محمدجواد، و عباسعلی‌زاده، منصوره) 1386(. هوش فرهنگی: سازگار با ناهمگون‌ها. تدبیر، سال 18، شمارة 19، صفحات.42-49
9. مشبکی، اصغر، و تیزرو، علی (1388). تأثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر موفقیت رهبران در کلاس جهانی. پژوهش‌هایمدیریت، سال 2، شمارة 3، صفحات 73-53.
10. هادی‌زاده مقدم، اکرم، و حسینی، ابوالحسن (1386). بررسی رابطة بین هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی. مرکزنوسازیوتحولاداری، تهران: دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
11. هادی‌زاده مقدم، اکرم، رامین‌مهر، حمید، و حسینی، سید سجاد (1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه مطالعة موردی: سازمان‌های وابسته به شرکت نفت. توسعةکارآفرینی، سال 2، شمارة 4، صفحات 162-139.
 
1. Amiri, A., & Moghimi, S.M., Kazemi, M. (2010). Studying the relationship between cultural intelligence and employees' performance. European Journal of Scientific Research, 42(3), 418-427.
2. Ang, S., Van Dyne, L., & Koh, C. (2007). Cultural intelligence: its measurement and effects on cultural judgment and decision making. Cultural Adaptation and Task performance, 3(3), 335-371.
3. Ang, S., Van Dyne, L., & Koh, C. (2006). Personality correlates of the fourfactor model of cultural intelligence. Group and Organization Management, 31,100-123.
4. Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., & Ng, K. Y. (2004). The Measurement of cultural intelligence. Paper Presented at the August 2004 Academy of Management Meetings Symposium on Cultural Intelligence in the 21st Century, New Orleans, LA.
5. Bhaskar-Shrinivas, P., Harrison, D. A., Shaffer, M. A., & Luk, D. M. (2005). Input-based and time-based models of international adjustment: Meta-analytic evidence and theoretical extensions. Academy of Management Journal, 48, 257–281.
6. Cheng, L. (2007). Cultural intelligence (CQ): A quest for cultural competence. Communication Disorders Quarterly, 29(1), 36-42.
7. Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford: CA2 Stanford Business Books.
8. Friedman, T. L. (2005). The world is flat: brief history of the twenty-first century. NewYork: Farrar, Straus and Giroux.
9. Jennings, R., Cox, C., & Cooper, C. (1994). Business elites. London: Rutledge.
10. Halepota, H. A. (2005). Motivational theories and their application in construction. Cost Engineering, 47(3), 14-18.
11. Hansen, J. D., Deitz, G., Tokman, M,, & Weaver, K. M. (2009). Cross-national invariance of the entrepreneurial orientation scale. Journal of Business Venturing, 26(1), 61–78.
12. Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations—Software of the Mind. New York:McGraw Hill.
13. Hofstede, G. (2001). Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across Nations. CA: Sage Publications.
14. Hayton, J. C., George, G., & Zahra, S. A. (2002). National culture and entrepreneurship: a review of behavioral research. Entrepreneurship Theory & Practice, 26(4), 33–52.
15. Johnson, A. (2008).  The influence of need for achievement need for affiliation on organizational citizenship behavior. Alliant International University, Los Angeles, ProQuest Dissertations Publishing,
16. Law, K. S., Wong, C. S., & Mobley, W. H. (1998). Toward taxonomy of multidimensional constructs. Academy of Management Review, 23, 741–755.
17. Lee, S. M., & Peterson, S. J. (2000). Culture, entrepreneurial orientation, and global competitiveness. Journal of World Business, 35(4), 401-416.
 18. Mayer, J. D., Caruso, R. R., & Salovey, P. (2000). Emotional intelligence meets traditional standards for intelligence. Intelligence, 27, 267–298.
19. McSalamod, J. (1995). Fundamentals of organizational behavior. Saddle Brook (pp.75-76), NJ: Prentice Hall.
20. Moon, T. (2010). Organizational cultural intelligence: Dynamic capability perspective. Group & Organization Management, 35, 456-493.
21. Ng, K. Y., & Earley, C. P. (2006). Culture and intelligence: Old constructs, new frontiers. Group and Organization Management, 31, 4–19.
22. Peterson, B. (2008). Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures. Yurmouth, ME.: Intercultural Press.
23. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2007). Overview of self- determinationtheory: An organismic dialectical perspective. Handbook of selfdetermination research, NY: The University of Rochester Press.
24. Sternberg, R. J., & Detterman, D. K. (1986). What is intelligence?: Contemporary viewpoints on its nature and definition. NJ: Ablex Pub.
25. Thomas, D. C., & Inkson, K. (2008). Cultural intelligence: People skills for global business. San Francisco: Berrett Koehler Publishers.
26. Triandis, C., & Harry (2006). Cultural intelligence in organizations, Group & Organization Management, 32(1), 20-26.
27. Templer, K. J. , Tay, C. , & Chandrasekar, A. , (2006). Motivational Cultural Intelligence, realistic job preview realistic living conditions preview and cross-cultural adjustment. Group & organization Management, Vol. 31, pp. 154-171.
28. Thorndike, R., & Stein, S. (1937). An evaluation of the attempts to measure social intelligence. Psychological Bulletin, 34, 275–285.
29. Tsui, A. S., & Gutek, B. (1999). Demographic differences in organizations: Current research and future directions. New York: Lexington Books/Macmillan.
30. Van Dyne, L., & Ang, S. (2006). Getting more than you expect: Global leader initiative to span structural holes and reputation effectiveness. In W. H. Mobley & E. Weldon (Eds.), Advances in Global Leadership, 4: 101–122. New York: Elsevier/JAI Press.