بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر توسعة سازمانی با تأکیدبر حمایت سازمانی ادراک شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناس ‌ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر توسعة سازمانی با نقش میانجی‌گری حمایت سازمانی ادراک‌شده در دانشگاه شیراز بود. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعة آماری همة کارمندان زن و مرد (1044 نفر) دانشگاه شیراز و روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده بود. به منظور انجام‌دادن پژوهش، از بین کارمندان دانشگاه یادشده، نمونه‌ای به حجم 122 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس‌های توانمندسازی کارکنان، حمایت سازمانی ادراک‌شده و توسعة سازمانی بود، که پس از محاسبة روایی و پایایی آن، بین نمونه توزیع و گرد‌آوری شد. داده‌ها با نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel، و با روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد بین توانمندسازی کارکنان، حمایت سازمانی ادراک‌شده و توسعة سازمانی رابطة معناداری وجود دارد. توانمندسازی کارکنان به‌طور مستقیم بر توسعة سازمانی تأثیر معناداری دارد. توانمندسازی کارکنان به‌طور مستقیم بر حمایت سازمانی ادراک‌شده تأثیر معناداری دارد. حمایت سازمانی ادراک‌شده تأثیر مثبت و معناداری بر توسعة سازمانی دارد. همچنین، توانمندسازی کارکنان با میانجی حمایت سازمانی ادراک‌شده، بر توسعة سازمانی به‌طور غیرمستقیم تأثیری معنادار می‌گذارد. در نهایت، توانمندسازی کارکنان می‌تواند به‌طور مستقیم توسعة سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، توانمندسازی کارکنان می‌تواند به‌طور مستقیم حمایت سازمانی ادراک‌شده را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به این دو نتیجه، توانمندسازی کارکنان به‌طور غیرمستقیم و با واسطة حمایت سازمانی ادراک‌شده می‌تواند توسعة سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ترک‌زاده، جعفر، صباغیان، یمنی‌دوزی سرخابی، و دلاور، علی (1388). ارزیابی وضعیت توسعة سازمانی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران. فصل‌نامة انجمن آموزش عالی ایران، سال 1، شمارة 2، صفحات 50-31.
 2. حسن‌پور، اکبر، عباسی، طیبه، و نوروزی، مجتبی (1388). بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین در توانمندسازی کارکنان. پژوهش‌های مدیریت در ایران، دورة 15، شمارة 1، صفحات 188-167.
 3. طالقانی، غلامرضا، دیواندری، علی، و شیرمحمدی، ملیکا ( 1388). تأثیر حمایت ادراک‌شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی. فصل‌نامة علوم مدیریت ایران، سال 4، شمارة 16، صفحات 25-1.
 4. عابسی، سعید، و کرد، باقر (1388). شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعة موردی استان یزد). مجلة پژوهش‌های مدیریت، سال 2، شمارة 3، صفحات 94-75.
 5. نفری، ندا، و امیدفر، غلامرضا (1389). بررسی میزان تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان. مجلة فرایند مدیریت و توسعه، شمارة 73، صفحات 82-64.
 6. نوروزی سیدحسینی، رسول (1391). اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی. مدیریت ورزش، شمارة 5، صفحات 103-87.
 7. وتن، دیوید. ای، و کمرون، کیم اس (1381). تواناسازی و تفویض اختیار. ترجمة بدرالدین اورعی یزدانی، تهران: انتشارات مؤسسة تحقیق و آموزش مدیریت.
 8. یمینی دوزی سرخابی، محمد (1382). برنامه‌ریزی توسعة دانشگاهی: نظریه‌ها و تجارب. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  1. Ayupp, K., & Chung, Th. H. (2010). Empowerment: Hotel employees’ Perspective. Journal of Industrial Engineering and Management, 3(3), 561-575.
  2. Back, K., & Baruch, S. (2007). working orders in limit-order markets and floor exchanges. Journal of Finance, 62, 1589-1621.
  3. Bell, S. J., & Menguc, B. (2002). The employee organization relationship, organizational citizenship behaviors, and superior service quality. organizational climate culture (Brief Article). Journal of Retailing, 78(2), 131-146.
  4. Blanca, A. L. (2008). An analysis of the nuances and practical applications of situational leadership in the management and administration of international health care organizations. International Journal of Businessand Management, 3(5), 18- 25.
  5. Blanchard, K. H., Carlos, J. P., & Randloph, A. (2003). Empowerment take more than one minute. Sanfrancisco: Barret-Koehler.
  6. Bogler, R., & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and Teacher Education, 20, 277–289.
  7. Boonstra, J. (2004). Dynamics of organizational change and learning. New Jersey: John Wiley.
  8. Buelens, M., & Devos, G. (2004). Art and wisdom in choosing change strategies: a critical reflection; in dynamics of organizational change and learning (Bootstrap). New Jersey: John Wiley.
  9. Carter, M. (2001). Strategic planning (In Nonprofit or for Profit Organizations). Available at http://www.strategic planning.Com.
  10. Carter, M. (2001). Strategic planning (In Nonprofit or for Profit Organizations). Available at Http://Www.strategic planning.Com.
  11. Casper, W. J., Harris, Ch., Bianco, Taylor, A., & Wayne, J. H. (2011). Work – family conflict, perceived supervisor support and organizational commitment among brazilian professionals. Journal of Vocational Behavior, in Press, Corrected Proof, Available Online 5 May 2011.
  12. Chang, L. Ch., & Liu, Ch. H. (2008). Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: a cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45, 1442–1448.
  13. Chen, Z., Eisenberger, R., Johnson. M., Sucharski, I. L., & Aselage J. (2009).Perceived organizational support and extra- role performance: which leads to which?. Journal of Social Psychology, 149(1), 119-124.
  14. Chiang, Ch. F., & Sheng, T. (2011).The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: the mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 180-190.
  15. Dawley, D. D., Virginia, W., Andrews, M.C., Carolina, N., & Bucklew, N.S. (2007). Mentoring, supervisor support, and perceived organizational support: what matters most?. Organization Development Journal, 29(3), 235-247.
  16. DeConinck, B. J. (2010). The effect of organizational justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employees. level of trust. Journal of Business Research, 63(12), 1349-1355.
  17. Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71, 500-507.
  18. Emery, M. (2004). Open systems theory, implications for development and learning.In Dynamics of organizational change and learning (Boonstra), New Jersey: John Wiley.
  19. Farasat, E., & Ziaaddini, M. (2013). Organizational support and deviant behavior. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(5), 517-528.
  20. Fernandez, S., &Moldogaziev, T. (2013).Employee empowerment, employee attitudes, and performance: testing a causal model. Public Administration Review, 73(3), 490-506.
  21. Fernandez, S., & Moldogaziev, T. (2013). Employee empowerment, employee attitudes, and performance: testing a causal model. Public Administration Review, 73(3), 490-506.
  22. French, W. L., Bell, C. H., & Zawacki, R. A. (2005). Organization development and transformation: Managing effective change. 6th Ed., USA: McGraw Hill Irwin.
  23. Gemma, G. (2011). Combining Organization Development (OD) and Organization Design: an Investigation based on the Perspectives of OD and Change Management Consultants.Doctoral Dissertation,
  24. Ho, J. (2000). Managing organizational health and performance in junior colleges. The International Journal of Educational Management, 14(2), 62-73.
  25. Kostiwa, I. M., & Meeks, S. (2009). The relation between psychological empowerment, service quality, and job satisfaction among certified nursing assistants. Clinical Gerontologist, 3, 276- 292.
  26. Lamastro, V. (2000). Commitment and perceived organizational support. National Forum, 13(3).
  27. Lussier, R. (2002). Human relations in organizations. 5th Ed., USA: McGraw-Hill Companies.
  28. Mullins, L. (1999). Management and organizational behavior. London: Prentice Hall.
  29. Piercy, N. F., Cravens, D. W., Lane, N., & Voorhees, D. W. (2006). Driving organizational citizenship behaviors and salesperson in- role behavior performance: the role of management control and perceived organizational support. Academy of Marketing Science, 34(2), 244-262.
  30. Rue, L., & Byars, L. (2003). Management.10th ed., USA: Mc Graw-Hill.
  31. Savage, S. (2001). Empowerment. Available at http://Faculty.Valencia .CC.US.
  32. Scarpello, V. G., & Ledvinka, J. (2006). Personnel /human resource management. Empowerment and Function P W S - Kent Publishing Co.
  33. Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: an interpretive model of intrinsic task motivation. Academy Of Management Review, 15(4), 666-681.
  34. Tubbs, S., & Moss, S. (2000). Human communication.8th Ed., USA: McGraw-Hill.
  35. Vecchio, R. (2000). Organizational behavior.4th Ed., Harcourt.