اثر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان نوآوری سازمانی در شرکت های تجاری کشاورزی (مورد مطالعه: استان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 مدیر، سازمان جهاد کشاورزی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

چکیده
هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان نوآوری سازمانی در شرکت­های تجاری کشاورزی بود. جامعة آماری این تحقیق را 280 نفر از کارشناسان شرکت­های تجاری کشاورزی در استان زنجان تشکیل دادند که براساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه‌ای 200 نفری از آنان با روش نمونه­گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه‎های استاندارد به‌کار گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق بررسی مدل اندازه ­گیری و پس از انجام‌دادن اصلاحات لازم به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها روش چندمتغیرة مدل­سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. براساس نتایج، فرضیه­ های تحقیق تأیید و نشان داده شد چهار بعد فرهنگ سازمانی شامل درگیرشدن در کار، سازگاری، رسالت و انطباق­ پذیری اثر مثبت و معنا­داری بر متغیر وابستة نوآوری سازمانی در شرکت­ های تجاری کشاورزی استان زنجان می‌گذارند. با توجه به یافته ­های پژوهش، می‎توان نتیجه گرفت بهبود فرهنگ سازمانی و ابعاد آن به‌طور مستقیم به تقویت و توسعة نوآوری سازمانی در شرکت­های تجاری کشاورزی منجر می­شود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. اسدی، اسماعیل، و ذاکری، محمد (1392). بررسی تأثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی بر نوآوری در سازمان با منطق فازی. فصل‌نامة مدیریت نظامی، شمارة 51، صفحات 136- 107.
2. ایمانی­پور، نرگس، محمدپور، سعیده، و قلی­پور، آرین (1391). نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نوآوری سازمانی. فصل‌نامة توسعة کارآفرینی، سال 5، شمارة 2، صفحات 105- 87.
3. جبل عاملی، شهریار، گلستان هاشمی، مهدی، و ابراهیم­زاده، رضا (1388). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایند خلاقیت و نوآوری در سازمان (مطالعة موردی یک شرکت خودروسازی). مجموعه مقالات دومین کنفرانس خلاقیت­شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری در ایران (صفحات 11-1)، تهران، 12 الی 13 آبان‌ماه 1388.
4. جدیدی، مهرداد، عالم­زاده، مهرداد، میرزایی­فر، مهتاب، و میرزایی­فر، مهدیه (1390). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی: مورد مطالعه شرکت خزرخرم بروجرد. مجموعه مقالات اولین کنفرانس کارآفرینی (صفحات 21-1)، تهران، 12 شهریورماه 1390.
5. رضائی، روح­اله، قلی­فر، احسان، و غلامی، حسام­الدین (1392). بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت کشاورزان از شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان زنجان. فصل‌نامة تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، سال 44، شمارة 2، صفحات 234- 221.
6. سعیدا اردکانی، سعید، و دره‌زرشکی، نعیمه (1389). آسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی در شرکت برق منطقه­ای یزد با استفاده از مدل دنیسون. مجموعه مقالات همایش ملی چالش­های مدیریت و رهبری در سازمان­های ایرانی (صفحات 13-1)، اصفهان، 24 تیرماه 13891.
7. شهابی، مریم، و جلیلیان، حمید (1390). بررسی روابط بین اینرسی دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی (مطالعة موردی: شرکت بهره­برداری نفت و گاز غرب). فصل‌نامة مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال 4، شمارة 15، صفحات 158-137.
8. طبرسا، غلامعلی، محبوب، سیامک، اسمعیلی گیوی، محمدرضا، و اسمعیلی گیوی، حمیدرضا (1389). بررسی تأثیر فرهنگ کارآفرینانه سازمانی بر خلاقیت و نوآوری در نهاد کتابخانه­های عمومی کشور. فصل‌نامة تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی، سال 16، شمارة 1، صفحات 22- 5.
9. عسکریان، مصطفی، و طاهری عطار، فتانه (1391). فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل‌گیری رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارشناسان حوزة ستادی وزارت آموزش‌وپرورش. فصل‌نامة رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 3، شمارة 2، صفحات 34-21.
10. فیض­پور، محمدعلی، ده‌موبد، بابک، و عباسعلی­زاده، منصوره (1389). فرهنگ سازمانی؛ چالش مدیریتی در سازمان­های دولتی. مجموعه مقالات همایش ملی چالش­های مدیریت و رهبری در سازمان­های ایرانی (صفحات 16-1)، اصفهان، 24 تیر ماه 1389.
11. مرادی، محمود، یاکیده، کیخسرو، عبداللهیان، فرزانه، و صفردوست، عاطفه (1392). بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی. فصل‌نامة مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 11، شمارة 2، صفحات 114- 87.
12. نصر اصفهانی، علی، امیری، زینب، و فرخی، مجتبی (1392). تأثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی: نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت امرسان). فصل‌نامة توسعة کارآفرینی، سال 6، شمارة 3، صفحات 45- 27.
13. نعامی، عبدالزهرا، نیسی، عبدالکاظم، و تقی­پور، آذین (1389). بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی، اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران. مجموعه مقالات همایش ملی چالش­های مدیریت و رهبری در سازمان­های ایرانی (صفحات 14-1)، اصفهان، 24 تیر ماه 1389.
14. نوری، محمود (1391). طراحی ساختاری مناسب برای شرکت­های خدمات توسعة کشاورزی در استان زنجان با تأکید بر تقویت کارآفرینی و اثربخشی. پایان­نامة کارشناسی ارشد توسعة روستایی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعة روستایی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان.
15. والمحمدی، چنگیز، و روشن‌ضمیر، شروین (1392). «بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع. فصل‌نامة مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شمارة 72، صفحات 141-119.
16. Amabile, T. (1979). Effects of external evaluation on artistic creativity. Journal of Personality and Social Psychology,37, 221- 233.
17. Bahrami, A., Pezeshki Rad, G., Shabanali Fami, H., & Mahmoodi, M. (2007). A study on the performance of private extension Agencies from the viewpoints of the Public/Private stakeholders and rural beneficiaries in Hamadan province. Journal of Agricultural Science and Technology, 21(1), 23- 31.
18.Balan, P., & Lindsay. N. (2010). Innovation capability and entrepreneurial orientation dimensions for Australian hotels: An empirical study. Research Report, Cooperative Research Centre for Sustainable Tourism.
19. Crossan, M., & Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature. Journal of Management Studies, 47(6), 1154-1191.
20. Damanpour, F., Walker, R. M., & Avellaneda, C. N. (2009). Combinative effects of innovation types & organizational performance: A longitudinal study of service organizations. Journal of Management Studies, 46(4), 650-675.
21.Denison, D. (2000). Organizational culture: Can it be a key lever for driving organizational change?. The International Handbook of Organizational Culture and Climate, USA.
22. Hair, J., Black, C., Babin, J., & Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis. USA: Prentice Hall Publisher.
23. Hartmann, A. (2006). The role of organizational culture in motivating innovative behavior in construction firms. Construction Innovation, 6(3), 159- 172.
24. Hashemi, M., & Hedjazi, Y. (2011). Factors affecting members’ evaluation of agri-business ventures’ effectiveness. Evaluation and Program Planning, 34(1), 51- 59.
25. Hogan, S., & Coote, L. (2013). Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model. Journal of Business Research, 67(8), 1609–1621.
Kline, R. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. USA: The Guilford Press.26.
27. Lam, A. (2010). Innovative organizations: Structure, learning and adaptation. Innovation Perspectives for the 21st Century, Madrid: BBVA, Spain.
28. Martins, E., & Terblanche, F. (2003). Building organizational culture that stimulates creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, 6(1), 64- 74.
29. Paswan, A. (2009). Confirmatory factor analysis and structural equations modeling: An introduction. Research Report, COB, University of North Texas, USA.
30. Peng, J., Zhang, G., Fu, Z., & Tan, Y. (2014). An empirical investigation on organizational innovation and individual creativity. Information Systems and e-Business Management, 12, 465- 489.
31. Sarros, J., Cooper, B., & Santora, J. (2008). Building a climate for Innovation through transformational leadership and organizational culture. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(2), 145-158.
32. Seen, N., Singh, S., & Jayasingam, S. (2012). Organizational culture and innovation among Malaysian employees. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 8(2), 147- 157.
33. Steiglitz, N., & Heine, K. (2007). Innovations and the role of complementarities in a strategic theory of the firm. Strategic Management Journals, 28(12), 1-15.
34. Yeşil, S., & Kaya, A. (2012). The role of organizational culture on innovation capability: An empirical study. International Journal of Information Technology and Business Management, 6(1), 11- 25.