شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش وجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی - پیمایشی و به روش آمیختة نوع اول (کیفی و کمی) انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق شامل مدیران فعلی و سابق وزارت ورزش و خبرگان دانشگاهی بوده است. در بخش کیفی این تحقیق، نمونه‌گیری هدفمند به‌کار گرفته شد که با مصاحبه با 13 نفر از اعضای جامعه اشباع حاصل شد. در بخش کیفی پژوهش و به‌منظور شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی، تکنیک تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری‌های باز و محوری، و در بخش کمی تکنیک AHP اجرا شد. با تحلیل داده‌های کیفی شامل هفت مانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان به ترتیب، موانع سیستم تحقیق و توسعه (با وزن 256/0)، سیستم ارزیابی عملکرد (با وزن 172/0)، سیستم پاداش (با وزن 152/0)، تصمیم‌گیری (با وزن 132/0)، راهبرد (با وزن 104/0)، سیستم مالی (با وزن 095/0) و ساختار سازمانی (با وزن 088/0) میباشند. پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های اجرایی مواردی مانند واگذاری اختیارات بیشتر به کارکنان، ترغیب افراد به بیان نظرهای نو و خلاقانه، ایجاد فضای رقابت توأم با حس اعتماد در سازمان مد نظر قرار گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. . آقاجانی، حسنعلی، عباسقلی، محسن، و فهیمی‌راد، محدثه (1392). تبیین روش‌های تأمین مالی طرح‌های کارآفرینانه - مطالعة موردی تعاون‌گران استان مازندران. نشریة علمی پژوهشی پارک‌ها و مراکز رشد، سال 9، شمارة 36، صفحات 36-29.

  2. احمدپور داریانی، محمود (1387). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: انتشارات جاجرمی.

  3. امیدی، یاور؛ محمدکاظمی، رضا و آزموده، صغری (1395). شناسایی و تحلیل موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان. مدیریت ورزشی، دورة 8، شمارة 5، صفحات 775-753.

  4. سرابی، امیرعلی، عبدوی، محمد، و فروتن، زهرا (1391). شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی ایران. فصلنامة مطالعات رفتار سازمانی، سال 1، شمارة 2، صفحات 108-86.

  6.شائمی برزکی، علی، و محمدی، مهناز (1393). بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر بهروزی نیروی انسانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی. پژوهشنامة مدیریت تحول، شمارة 12، صفحات 28-1.

  7. طالبی، کامبیز (1388). مقایسة تصمیم‌گیری کارآفرینان و غیرکارآفرینان در شرایط عدم اطمینان. نشریة اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های 17 و 18، صفحات 47-23.

  9 . سیفی سالدهی، محمدهادی، سیفی سالدهی، مهدی، کوزهچیان، هاشم، و احسانی، محمد (1393). ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی، دورة 4، شمارة 19، صفحات 68-55.

  10. کشاورز، لقمان، فراهانی، ابوالفضل، و اصغری، زهرا (1393). تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دورة 2، شمارة 8، صفحات 78-67.

  11. مقیمی، سید محمد (1383). عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران. فصلنامة فرهنگ مدیریت، شمارة 7، صفحات 78-27.

  12.مقیمی، سید محمد (1384). کارآفرینی در سازمان­های دولتی. تهران: نشر فراندیش.

   13. مندعلیزاده، زینب، و هنری، حبیب (1389). بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش؛ به عنوان حوزه‌ای میان‌رشته‌ای. فصل‌نامة مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دورة 2، شمارة 2، صفحات 136-113.

   

  14. موسوی‌راد، سیدطاهره، فراهانی، ابوالفضل، هنری، حبیب، و سلطانی، حسین‌پور (1392). طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطة ساختار سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانة سازمانی در سازمان تربیت بدنی. مطالعات مدیریت ورزشی، شمارة 2، صفحات 66-55.

  15.میرزایی اهرنجانی، حسن (1385). زمینههای روششناختی تئوری سازمان. تهران: انتشارات سمت.

  16. نیک‌نهاد، صفورا، حسینی، سید عماد، و رضوی، سید محمدحسین (1394). ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی مدیران سازمان‌های ورزشی کشور. مطالعات مدیریت ورزشی. شمارة 30، صفحات 152-139.

  17. یدالهی فارسی، جهانگیر، عزیزی زیارت، امید، و خواستار، حمزه (1388). بررسی رابطة بین ساختار و کارآفرینی سازمان (مطالعه موردی: بانکهای خصوصی سطح شهر تهران). نشریة علمی پژوهشی توسعة کارآفرینی، سال 2، شمارة 5، صفحات 80-55.

  18. یدالهی فارسی، جهانگیر (1388). مدیریت و ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی. نشریة علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت، سال 3، شمارة 10، صفحات 150-129.

  19. Audretsch, D. B., Kuratko, D. F., & Link, A. N. (2015). Making sense of the elusive paradigm of entrepreneurship. Department of Economics Working Paper SeriesUniversity of North Carolina at Greensboro.

   

  20. Cooper, N. (2006). Peaceful warriors and warring peacemakers. The Economics of Peace and Security, 1(1), 20-24.

   

  21.Fry, L. W., & Slocum, J. W. (1984). Technology, structure and work group effectiveness. Academy of Management Journal, 27(2), 215-231.

   

  22. Furst, R. M. (2005). An exoloration of corporate entrepreurship: venturing signatures and their underlyingdynamics. Available at https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/32116.

  23. Hosseini nia, R., Zarei, B., & Mohamadkazemi, R. (2015). The Identification of Barriers for Organizational Entrepreneurship in Academic Institutions (By using the tripartite model in University of Tehran). Journal of Global Economics, Management and Business Research, 2(3), 143-150.

  24. Jones, G., & Wadhwani, R. D. (2007). Entrepreneurial theory and the history of globalization. Business and Economic History, 7(2), 235-243.

   

  25. Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Covin, J. G. (2014).  Diagnosing a firm’s internal environment for corporate entrepreneurship. Business Horizons, 57, 37-47

   

  26. Kurek, S., & Rachwal, T. (2011). Development of entrepreneurship in ageing Populations of the European Union. Procedia Social and Behavioral Sciences, 19, 397-405.

  1. 27.  Martin, A., & Carree, R. T. (2010). The impact of entrepreneurship on economic growth. International Handbook Series on Entrepreneurship, 5(6), 557-594.

  .

  28. Miles, M. P., & Covin, J. G. (2002). Exploring the practice of corporate venturing: Some common forms and their organizational implications. Entrepreneurship Theoryand Practice, 26(3), 21–40.

  29.Makgosa, R., & Ongori, H. (2012). Pereptions of Entrepreneurial Behavior in Botswana. International Journal of Learning & Development, 2(3), 247-259.

  30. Ratten, V. (2010). Sport-based entrepreneurship: towards a new theory, of entrepreneurship and sport management. Entrepreneurship Management, 7(1), 57-69.

  31. Sharma, P., & Chrisman, J. (1999). Toward a reconciliation of the definition issues in the finld corporate entrepreneurship. Entrepreneurship: Theory & Practice, 23, 11-27.

  32. Zampetakis . L. A., & Moustakis, V. (2012). Entrepreneurial the synergy between and entrepreneurship, Obstacles altematives. Journal of Entre Preneurship Researh, 37, 87-119.