طراحی الگوی شکل‌گیری تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی با قصد تحقق اهداف سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت سیاستگذاری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی را با هدف طراحی الگوی شکل­گیری آن‌ها بررسی و تحلیل کرده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش تحقیق داده‌بنیاد انجام گرفته است. برای جمع‌آوری داده­ها، ابزار مصاحبة نیمه‌ساختاریافته به‌کار گرفته ‌شد. با به‌کارگیری روش نمونه­گیری گلوله برفی، 16 نفر از خبرگان آشنا با مسائل مالی و اداری سازمان­های دولتی انتخاب و با آن‌ها مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها در سه مرحلة کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت و براساس نتایج، الگوی مورد نظر طراحی شد. این الگو شامل شرایط علّی (علل ساختی در دو سطح حکومت و قوة مجریه، و علل دیدگاهی در دو سطح بین قوا و قوة مجریه)، مقولة راهبردی
(قانون‌مدارانه، نتیجه­مدارانه و منفعلانه)، شرایط محیطی (عوامل ذهنی و عوامل عینی)، شرایط مداخله­گر (عوامل درون‌سازمانی و عوامل برون‌سازمانی)، و مقوله­های پیامدی (برون‌دادها و پیامدها) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. دهخدا، علی­اکبر (1372). لغت‌نامة دهخدا. جلد 13، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 2. دانایی‌فرد، حسن (1384). تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی. دوماهنامةدانشوررفتار، سال 12، شمارة 11، صفحات 70-57.
 3. دانایی‌فرد، حسن، و امامی، سیدمجتبی (1386). استراتژی پژوهش کیفی، تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. اندیشةمدیریت، سال 1، شمارة 2، صفحات 97-69.
 4. دانایی‌فرد، حسن (1377). مبارزه با کاغذبازی در بخش دولتی. تحول اداری، شمارة 19،
 5. دانایی‌فرد، حسن (1392). مدیریت دولتی شبکه‌ای در ایران: خردمایة نظری و عملی، استلزامات. فصل‌نامة پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)، دورة 17، شمارة 2
 6. دانایی‌فرد، حسن (1390). دفاعیه­ای از بی­دفاعی بوروکراسی ملی. دوماهنامة سورة اندیشه، شماره‌های 54 و 55،
 7. دانایی­فرد، حسن، و علیزاده­ ثانی، محسن (1389). مدیریت دولتی نوین (پژوهش انتقادی). تهران: مهربان‌نشر.
 8. فرتوک‌زاده، حمیدرضا، و وزیری، جواد (1388). شایستگی دستیابی به سامانه­های دفاعی؛ یک نظریة داده‌بنیان، فصل‌نامةسیاستعلموفناوری، سال 2، شمارة 2، صفحات 96-77.
 9. کوایمان. جان وجل (1370). مدیریت سازمان‌های دولتی. ترجمة عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 10. میرسپاسی، ناصر، و اعتباریان، اکبر (1387). اصلاح و تحول در نظام اداری ایران براساس مدل توازن قدرت. تهران: انتشارات میر.
 11. وارث، سید حامد (1380). نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی. فصل‌نامة دانش مدیریت، سال 14، شمارة 55،

 

 1. Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Steward ship theory or Agency. Australian Journal of Management, 49.
 2. Straus, A., Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research:Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Third Edition, LosAngeles: Sage Publications.
 3. Strauss, A. L., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. London: Sage.